REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-344/18-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića predsjednika vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 19. rujna 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio tužbu protiv tuženika radi nerješavanja njegove žalbe u zakonom propisanom roku, te je zatražio da ovaj Sud po hitnom postupku naloži tuženiku da izda odgovarajuće rješenje povodom njegove žalbe.

            Tuženik u odgovoru na tužbu u bitnom navodi da je tužitelj dana 16. kolovoza 2018. Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske podnio tužbu zbog nerješavanja žalbe u zakonom propisanom roku, odnosno, propuštanja Povjerenika za informiranje da u zakonskom roku donese odluku o njegovoj žalbi na rješenje Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj: 10/2018 od 14. ožujka 2018., te je predložio da ovaj Sud naloži tuženiku da donese odluku o žalbi tužitelja. Nadalje, tuženik ističe da je rješavajući u žalbenom postupio donio rješenje klasa: UP/II-008-07/18-01/312, urbroj: 401-01/03-18-4 od 12. rujna 2018., pa s obzirom da je riješio žalbu tužitelja, predlaže da Sud rješenjem obustavi predmetni upravni spor.

            U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu tuženika.

            Razmatrajući dokumentaciju u spisu predmeta sud nalazi da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog upravnog spora.

            Naime, prema odredbi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

            Nadalje, prema odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

            Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj: 10/2018 od 14. ožujka 2018.Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog spora tuženik donio rješenje klasa: UP/II-008-07/18-01/312, urbroj: 401-01/03-18-4 od 12. rujna 2018., kojim je odbio žalbu tužitelja protiv navedenog rješenja tijela prvog stupnja, a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

            Dakle, proizlazi da je tuženik donio odluku o žalbi tužitelja pa više nema uvjeta za vođenje predmetnog upravnog spora.

            S obzirom na navedeno, trebalo je na temelju odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u vezi s člankom 43. stavkom 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 19. rujna 2018.

                                   

                                                                        Predsjednik vijeća

Boris Marković, v.r.