REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-342/18-4

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Boris Marković, članovi vijeća, te višeg sudskog savjetnika Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi propuštanja donošenja odluke o žalbi u postupku prava na pristup informacijama,  na sjednici vijeća održanoj 4. listopada 2018.  

 

 

r i j e š i o    j e

 

 

            Upravni spor se obustavlja.

 

 

Obrazloženje

 

 

            Tužitelj je podnio tužbu radi nedonošenja rješenja tuženika Povjerenika za informiranje o žalbi protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev tužitelja za pristup informacijama koje je donio HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak broj 08/2018. od 28. ožujka 2018.

            Navedena tužba poslana je na odgovor tuženiku. Tuženik je u odgovoru na tužbu izvijestio sud da je odlučio o žalbi tužitelja rješenjem klasa: UP/II-008-07/18-01/364, urbroj: 401-01/03-18-4 od 21. rujna 2018. te je dostavio navedeno rješenje uz odgovor na tužbu i predlaže da Sud rješenjem obustavi postupak.

            Odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.  – dalje: ZUS) propisano je da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu sud, će obustaviti spor.

            Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, i citiranim člankom 43. stavkom 1. ZUS-a.

           

 

Kako je u tijeku spora u cijelosti postupljeno prema tužbenom zahtjevu, trebalo je temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u vezi članka 43. stavka 1. ZUS-a odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 4. listopada  2018.

                                                                                               

      Predsjednica vijeća:

Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.