REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-341/18-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića predsjednika vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić,  zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., (adresa za dostavu pismena Z., poštanski pretinac …), protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 17. listopada 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio tužbu protiv tuženika radi nerješavanja njegove žalbe u zakonom propisanom roku, te je zatražio da ovaj Sud donese presudu kojom će naložiti tuženiku da u roku od 15 dana donese odluku o njegovoj žalbi protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj: 29/2017 od 18. siječnja 2018.

            Tuženik u odgovoru na tužbu u bitnom navodi da je rješavajući o žalbi tužitelja donio rješenje klasa: UP/II-008-07/18-01/128, urbroj: 401-01/03-18-9 od 24. rujna 2018., pa s obzirom na to da je riješio tužiteljevu žalbu, predlaže da ovaj Sud rješenjem obustavi postupak.

            U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu.

            Razmatrajući dokumentaciju u spisu predmeta sud nalazi da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog upravnog spora.

            Naime, prema odredbi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

            Nadalje, prema odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

            Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj: 29/2017 od 18. veljače 2018. Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog spora tuženik donio rješenje klasa: UP/II-008-07/18-01/128, urbroj: 401-01/03-18-9 od 24. rujna 2018., sukladno Zakona o pravu na pristup informacijama.

            Dakle, proizlazi da je tuženik donio odluku o žalbi tužitelja pa više nema uvjeta za vođenje predmetnog upravnog spora.

            S obzirom na navedeno, trebalo je na temelju odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u vezi s člankom 43. stavkom 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 17. listopada 2018.

                                   

                                                                        Predsjednik vijeća

Boris Marković, v.r.