REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-340/18-5

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, Senke Orlić-Zaninović i Ane Berlengi Fellner, članica vijeća, te sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave u predmetu prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 25. rujna 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je dana 16. kolovoza 2018. podnio ovom Sudu tužbu protiv tuženika radi nedonošenja rješenja po njegovoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvitak, broj: 09/2018 od 14. ožujka 2018., kojim je odbijen njegov zahtjev za dopunom te ispravkom informacija u odnosu na omogućavanje i pristup „tzv. konačnog korisnika kredita koji su prekriveni“, a vezano za postupanje po rješenju tuženika od 31. kolovoza 2017., klasa: UP/II-008-07/17-01/142. S obzirom da tuženik nije riješio po njegovoj žalbi u zakonom propisanom roku, to tužitelj predlaže ovom Sudu da naloži tuženiku donošenje odluke povodom njegove žalbe protiv prvostupanjskog rješenja od 14. ožujka 2018. godine.

Tuženik se, na traženje ovog Suda, očitovao odgovorom na tužbu, u kojem u bitnom navodi da je povodom izjavljene žalbe donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/311, urbroj: 401-01/03-18-04 od 6. rujna 2018., kojim je tužiteljevu žalbu odbio. S obzirom na navedeno, tuženik predlaže ovom Sudu da obustavi predmetni postupak.

Razmatrajući dostavljeni spis te podneske tužitelja i tuženika, ovaj Sud je  našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog upravnog spora.

Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12., 152/14. i 29/17.) propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

            Prema pak odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. citiranog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor, pored ostalog, kad nastupe razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

            Iz tužbenog zahtjeva, kao i očitovanja tuženika u ovom postupku, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi protiv prvostupanjskog rješenja od 14. ožujka 2018., a po kojoj žalbi je tuženik u međuvremenu odlučio, svojim rješenjem od 6. rujna 2018. godine.

            Slijedom izloženog, razvidno je da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem drugostupanjskog rješenja, dakle, da je tijekom predmetnog upravnog spora u cijelosti postupio prema tužbenom zahtjevu, radi čega Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora.

Trebalo je stoga, temeljem  odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

 

U Zagrebu 25. rujna 2018.

 

Predsjednica vijeća

Evelina Čolović Tomić, v.r.