REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-34/18-6

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i  dr.sc. Sanje Otočan, članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja R. M. iz Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/533, ur.broj: 401-01/04-17-5 od 20. prosinca 2017., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 17. svibnja 2018.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenje Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/533, ur.broj: 401-01/04-17-5 od 20. prosinca 2017.

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem poništeno je rješenje Doma zdravlja K.-z. županije broj: 01/1-150/6-2017 od 19. lipnja 2017. godine u dijelu u kojem je zahtjev za pristup informacija odbijen iz točke 2. i 3. zahtjeva za pristup informacijama, te se djelomično odobrava pravo na pristup informacijama, a odbija se žalba u preostalom dijelu kao neosnovana. Protiv navedenog rješenja tužitelj je izjavio tužbu koju je nazvao žalba, te u bitnome ističe da je rješenjem djelomično onemogućen u dobivanju određenih dokumenata odnosno da mu se oduzima Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom zajamčenom pravo na pristup informacijama, odnosno pravo na uvid i dobivanje svih traženih preslika dokumenata u zakonom propisanom roku. S obzirom na činjenicu da nije dobio svu traženu dokumentaciju, a na koju ima pravo predlaže ovom Sudu da poništi rješenje tuženika te da se donese novo, odnosno omogući tužitelju zajamčeno pravo na pristup traženim informacijama odnosno pravo dobivanja svih traženih preslika dokumenata u zakonom propisanom obliku, a sve vezano za njegov zahtjev za pristup informacijama od 23. ožujka 2017.

Tuženik u odgovoru na tužbu u bitnome navodi da iz tužbe nisu razvidni konkretni razlozi za pokretanje upravnog spora u smislu odredbe članka 23. stavka 1. točke 7. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10., 152/14., 94/16., 29/17 dalje u tekst ZUS) s kojeg razloga tuženik u odgovoru na tužbu u bitnome ponavlja razloge koji su bili odlučni za donošenje osporenog rješenja. Ističe da je u konkretnom slučaju tužitelju djelomično omogućen pristup informacijama.

Što se tiče odbijenog djela ističe da tužiteljevo korištenje instituta prava na pristup informacijama kolidira s javnim interesom zbog kojeg navedeni institut postoji, ali ujedno predstavlja i obezvređivanje njegovog cilja i svrhe. Tuženik ostaje kod osporenog rješenja, te smatra da osporeno rješenje sadrži jasne i valjanje razloge u smislu članka 98. stavka 5. („Narodne novine“ broj 47/09 dalje u tekstu) predlaže da se tužiteljeva tužba odbije i potvrdi pobijano rješenje.

Tuženik u očitovanju na odgovor na tužbu ističe da traži da sud prihvati njegovu tužbu i zakaže raspravu.

Kako se u konkretnom slučaju radi samo o primjeni prava sud nije zakazao raspravu.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Iz podataka spisa predmeta proizlazi da je rješenjem Doma zdravlja K.-z. županije od 19. lipnja 2017. godine odbijen zahtjev za pristup informacijama, uz obrazloženje da se u konkretnom slučaju radi o zloupotrebi prava na pristup informacijama temeljem članka 23. stavak 5. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

Povodom žalbe poništeno je navedeno rješenje, te je tužitelju djelomično odobreno pravo na pristup informacijama, te preslici određenih dokumenata kako je to navedeno u izreci rješenja od 20. prosinca 2017., a u preostalom dijelu odbijena je žalba tužitelja.

Žalba je u preostalom dijelu odbijena uz iscrpno obrazloženje koje u cijelosti prihvaća i ovaj Sud.

Kako je osporeno rješenje tuženika obrazložilo sukladno odredbi članka 98. stavka 5. ZUP-a, te su navedeni potpuni i valjani razlozi koji upućuju na osnovanost odluke tuženika kao i mjerodavne odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. Prema ocjeni ovoga Suda tužitelj svojim navodima nije doveo u sumnju pravilnost i zakonitost rješenja tuženika.

S obzirom na navedeno trebalo je temeljem odredbe članka 57. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) odlučiti kao u izreci.  

      

U Zagrebu 17. svibnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.