REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-339/18-4

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mirjane Čačić, predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave - prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 27. rujna 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

                        Upravni spor se obustavlja.

                       

                                                               Obrazloženje

 

Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu radi šutnje uprave – zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke javnopravnog tijela, pojašnjavajući da je dana 27. ožujka 2018., zaprimio rješenje Hrvatske banke za obnovu i razvitak – HBOR, broj: 11/2018 od 14. ožujka 2018., kojim je tužitelj odbijen sa zahtjevom za pristup informacijama pa je stoga 3. travnja 2018., izjavio tuženiku žalbu protiv navedenog rješenja, koji je o žalbi trebao odlučiti najkasnije do 11. lipnja 2018., što nije učinio. Stoga predlaže naložiti tuženiku da u roku od 15 dana donese odluku o žalbi tužitelja protiv citiranog rješenja HBOR-a broj: 11/2018 od 14. ožujka 2018.

Očitujući se o tužbi tužitelja tuženik u svom podnesku zaprimljenom kod ovog Suda 24. rujna 2018., ističe da je rješavajući po žalbi tužitelja u žalbenom postupku donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/319, urbroj: 401-01/03-18-6 od 18. rujna 2018., dostavljajući navedeno rješenje u prilogu. Predlaže stoga obustaviti postupak po tužbi tužitelja.

Odredba članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) propisuje da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor. Nadalje, odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor ako nastupe razlozi propisani člankom 41. stavak 1. i 2., člankom 43. stavak 1. te člankom 88. ovog Zakona.

Dakle, iz tužbe tužitelja dakle da je pokrenuo upravni spor budući da tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvitak, broj: 11/2018 od 14. ožujka 2018., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za dopunom ispravkom informacija koje se odnose na omogućavanje pristupa tzv. konačnog korisnika kredita, vezano za postupanje po rješenju tuženika (klasa: UP/II-008-07/17-01/532, urbroj: 401-01/05-17-5 od 25. rujna 2017.), pozivom na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.). Iz spisu priloženog rješenja tuženika od 18. rujna 2018., dostavljen uz odgovor na tužbu, proizlazi da je tuženik u povodu žalbe tužitelja odlučio, odnosno da je žalba tužitelja odbijena kao neosnovana.

S obzirom na naprijed navedeno, budući je tuženik odlučio o žalbi tužitelja, ovaj Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani naprijed citiranom odredbom članka 43. stavak 1. ZUS-a, za obustavu predmetnog upravnog spora, slijedom čega je odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona, odlučeno kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 27. rujna 2018.

                                                                                   

Predsjednica vijeća

                                                                                    Mirjana Čačić, v.r.