REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-338/17-5

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i mr. sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja R. M. iz Đ., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., klasa: UP/II-008-07/17-01/999, urbroj: 401-01/04-17-3 od 20. studenoga 2017., radi prava na pristup informacijama, u sjednici vijeća održanoj dana 14. ožujka 2018.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za  poništavanje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/999, urbroj: 401-01/04-17-3 od 20. studenoga 2017.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja škole Đ., klasa: UP/I-602-02/17-01/147, urbroj: 2140/2-380-6-17-02 od 5. listopada 2017. (točka 1. izreke). Točkom 2. izreke osporenog rješenja odbijen je zahtjev tužitelja za pristup informacijama od 25. rujna 2017. u dijelu u kojem traži presliku dokumentacije neizabranih kandidata.

Tužitelj u tužbi navodi da je uvijek u zakonom propisanom roku i na vrijeme reagirao na svaki dopis i rješenje koje je dobio od strane škole Đ. i Povjerenika za informiranje. Smatra da osporeno rješenje treba poništiti jer mu nije omogućen uvid u dobivanje preslika tražene dokumentacije od strane škole Đ. odnosno ravnatelja K. K. jer se prikriva kazneno djelo namještanja natječaja, a Povjerenik navodi da su mu omogućeni svi dokumenti na uvid.

Tuženik u odgovoru na tužbu navodi da nisu razvidni konkretni razlozi za pokretanje spora zbog čega tuženik u odgovoru na tužbu u bitnom ponavlja razloge koji su odlučni za donošenje osporenog rješenja. Navodi da je tužitelju omogućen uvid, kao kandidatu, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama za dobivanje preslika dokumentacije izabranog kandidata na način da su na istoj prekriveni zaštićeni osobni podaci. Upućuje na odredbu članka 8. Zakona o pravu na pristup dokumentacije. Ističe da je detaljno opisana dokumentacija koja je uručena tužitelju od strane prvostupanjskog tijela uz napomenu da je tuženiku u žalbenom postupku dostavljen izvornik dokumentacije te dokumentacija koja je dostavljena tužitelju s prekrivenim podacima. Tuženik je utvrdio da je prvostupanjsko tijelo pravilno provelo test razmjernosti i javnog interesa u odnosu na dokumentaciju odabranog kandidata te je pravilno postupilo kad je dostavilo dokumentaciju iz koje je vidljivo postupanje prvostupanjskog tijela vezano za provedbu natječaja. Zaključno točkom 2. osporenog rješenja odbijen je zahtjev na pristup informacijama u dijelu u kojem tužitelj traži dokumentaciju neizabranih kandidata budući da isti neće biti primljeni na radno mjesto te neće biti plaćeni za svoj rad iz javnih sredstava. Predlaže tužbeni zahtjev odbiti.

Sud je u skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) dostavio odgovor na tužbu tuženika tužitelju.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Prema odredbi članka 15. stavka 2. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.) tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Prema odredbi članka 16. stavka 1. naprijed navedenog Zakona tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavka 3. i 4. ovog Zakona, dužno je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Prema stavku 2. citiranog članka Zakona kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno je utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavka 2., 3. i 4. ovog Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićeni interes, informacija će se učiniti dostupnom.

Iz podataka spisa predmeta, dostavljenih ovom Sudu, proizlazi da su tijela javne vlasti u svemu postupila sukladno naprijed navedenim odredbama Zakona te omogućila tužitelju pristup dokumentaciji vezanoj za objavu natječaja, poziv za sjednicu školskog odbora, zapisnik s održane sjednice školskog odbora, odluku o zasnivanju radnog odnosa s odabranom kandidatkinjom i obavijest kandidatima kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju za odabranu kandidatkinju, a što je sve detaljno navedeno u izreci rješenja tijela prvog stupnja od 5. listopada 2017. Također, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka određeno je da će se prekriti podaci o adresi, broju mobitela, adresi elektroničke pošte, OIB-u odabrane kandidatkinje i dr. čime je postupljeno sukladno odredbi članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama prema kojoj odredbi će se preostali dijelovi informacije učiniti dostupnim, ako tražena informacija sadrži podatak koji podliježe ograničenju sukladno stavcima 2. i 3. tog članka Zakona. Ovo sve nakon provedenog testa razmjernosti i javnog interesa nakon kojeg je utvrđeno da, u konkretnom slučaju, prevladava javni interes da se tužitelju omogući pristup informacijama na način kako je to učinjeno rješenjem tijela prvog stupnja.

Nadalje, osnovano je odbijen zahtjev tužitelja za pristup informacijama u dijelu u kojem traži presliku dokumentacije neizabranih kandidata budući da isti neće biti primljeni na radno mjesto za koje je proveden predmetni natječaj pa neće niti biti plaćeni za svoj rad iz javnih sredstava zbog čega ne postoji niti interes javnosti za dobivanje tih informacija.

Slijedom navedenog valjalo je pozivom na odredbu članka 57. stavka 1. ZUS-a odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 14. ožujka 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

Marina Kosović Marković, v.r.