REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-330/18-5

 

 

 

 

 

U I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća, te sudske savjetnice Branke Cvitanović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 4. listopada 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je dana 16. kolovoza 2018. podnio tužbu protiv tuženika zbog nepostupanja povodom njegove žalbe izjavljene protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvitak, broj: 12/2018 od 14. ožujka 2018., kojim mu je temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 3. i 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15., dalje: ZPPI) odbijen zahtjev za dopunom te ispravkom informacije.

Tužitelj u tužbi navodi da rješenje o njegovoj žalbi nije doneseno sukladno odredbi članka 120. Zakona o općem upravnom postupku. Tuženik je dužan rješenje o žalbi donijeti i dostaviti ga stranci putem prvostupanjskog tijela najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe jer je tuženik Hrvatska banka za obnovu i razvitak odbila tužitelju pristup informacijama. Predlaže da se naloži tuženiku da donese u roku od 15 dana odluku o žalbi tužitelja te tuženiku Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak da odluku o žalbi dostavi tužitelju u roku od tri dana od primitka rješenja Povjerenika za informiranje.

U svom odgovoru na tužbu tuženik ističe da je donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/320, urbroj: 401-01/03-18-6 od 18. rujna 2018., koje u prilogu dostavlja te predlaže da Sud obustavi postupak.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu tuženika na koji se nije očitovao.

Razmatrajući dostavljeni spis Sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

Naime, prema odredbi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

Nadalje, prema odredbi članka 46. stavka 1. točka 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kada nastupe razlozi propisani, između ostalog, odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi, a koju je izjavio protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvitak, broj: 12/2018 od 14. ožujka 2018., kojim je odbijen njegov zahtjev za dopunom te ispravkom informacija. Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog spora tuženik donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/320, urbroj: 401-01/03-18-6 od 18. rujna 2018., kojim je žalbu tužitelja izjavljenu protiv naprijed navedenog rješenja odbio.

Proizlazi dakle da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja pa više nema uvjeta za vođenje predmetnog spora.

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u vezi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 4. listopada 2018.

 

                                                                                                          Predsjednica vijeća                                                                                                                                    Marina Kosović Marković, v.r.