REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-329/18- 4

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Mirjane Čačić i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović-Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., u upravnom sporu zbog propuštanja donošenja odluke u zakonom propisanom roku, na sjednici vijeća održanoj 17. listopada 2018.

 

 r i j e š i o  j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je pokrenuo upravni spor zbog propuštanja tuženika da u zakonom propisanom roku donese rješenje o žalbi koju je izjavio protiv rješenja Grada Z., klasa: 008-02/17-002/181, urbroj: 251-02/21/007-18-30 od 15. lipnja 2018.

Tuženik je dostavio odgovor na tužbu uz koji je priložio i rješenje klasa: UP/II-008-07/18-01/505, urbroj: 401-01/10-18-6 od 25. rujna 2018. kojim je odlučio o podnesenoj žalbi tužitelja.

Odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) propisano je da će sud obustaviti spor ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu.

Tuženik je postupio prema tužbenom zahtjevu i donio odluku u svezi sa žalbom koju je tužitelj podnio protiv rješenja javnopravnog tijela prvog stupnja u postupku radi ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Stoga je temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima odlučeno kao u izreci.

 

U Zagrebu 17. listopada 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                                                            Ana Berlengi Fellner, v.r.