REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-317/18-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, Sanje Štefan i mr. sc. Mirjane Juričić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice P. H.-S. iz K., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi nedonošenja rješenja, na sjednici vijeća održanoj 27. rujna 2018.

 

 

r i j e š i o   j e

 

 

Upravni spor se obustavlja.

 

 

Obrazloženje

 

 

Tužiteljica je 27. srpnja 2018. ovom Sudu podnijela tužbu protiv tuženika tvrdeći da tuženik nije u zakonskom roku odlučio o njenoj žalbi podnesenoj 8. lipnja 2018. protiv akta Veleučilišta u K., klasa: 602-04/18-01/443, urbroj: 2133-61-01-18-01 od 25. svibnja 2018. Predlaže da Sud naloži tuženiku donošenje rješenja o žalbi u primjerenom roku.

 

U odgovoru na tužbu tuženik ističe da je 17. srpnja 2018. donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/550, urbroj: 401-01/06-18-1 kojom je odlučio o žalbi. Predlaže obustavu upravnog spora.

Tužiteljica se nije očitovala o navodima odgovora na tužbu koji joj je dostavljen u skladu s člankom 6. stavkom 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine,“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17.; u daljnjem tekstu: ZUS).

Člankom 43. stavkom 1. ZUS-a propisano je da će sud obustaviti spor ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu.

Tužbenim zahtjevom tužiteljica je u smislu članka 22. stavka 2. točke 2. ZUS-a zahtijevala donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku. Budući da je tuženik u tijeku upravnog spora takvu odluku donio i dostavio tužiteljici 7. kolovoza 2018., ispunjeni su uvjeti iz članka 43. stavka 1. ZUS-a za obustavu upravnog spora.

 

Stoga je, na temelju članka 46. stavka 1. točke 2. ZUS-a, riješeno kao u izreci.      

 

U Zagrebu 27. rujna 2018.

 

Predsjednica vijeća                                                                                                         

dr. sc. Sanja Otočan, v.r.