REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-310/18-7

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Borisa Markovića, članova vijeća, te višeg sudskog savjetnika Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja N. T. iz S., P., protiv tuženog Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe Općine S. koju zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva K. i V. iz Z., radi ostvarivanja prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 4. listopada 2018.  

 

p r e s u d i o  j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske klasa: UP/II-008-07/18-01/465, urbroj: 401-01/06-18-2 od 8. lipnja 2018.

 

Obrazloženje

 

            Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Općine S. klasa: UP/I-008-01/18-01/03, urbroj: 2198/09-3-18-2 od 10. svibnja 2018. godine kojim je odbačen zahtjev za pristup informacijama temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o prvu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13. i 85/15. – dalje: ZPPI).

            Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio tužbu u kojoj u bitnome ponavlja navode iz žalbe. Ističe da je za vrijeme 25. sjednice Općinskog vijeća Općine S. izrečena optužba vezana za njega pa je stoga zatražio da mu se u prostorijama tijela javne vlasti pokaže materijalni dokaz za takvu optužbu.

            Iz  navoda tužbe proizlazi da predlaže da Sud poništi pobijano rješenje i omogući mu pristup informacijama.

            Tuženik u odgovoru na tužbu ističe da tužitelj u tužbi uopće nije naveo ni jedan razlog za pobijanje rješenja tuženika već u tužbi navodi svoje viđenje 25. sjednice Općinskog vijeća Općine S. kojoj je bio nazočan, a koja je održana 28. veljače 2013. ne navodeći pritom niti jedan razlog zbog kojeg smatra da mu je tuženik pobijanim rješenjem povrijedio njegovo pravo. Predlaže da se tužbeni zahtjev odbije.

            Zainteresirana osoba Općina S. predlaže da Sud odbaci tužbu, jer je nerazumljiva,  odnosno podredno odbije tužbeni zahtjev.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            Odredbom članka 23. stavka 4. ZPPI-a propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

            Iz spisa predmeta proizlazi da je tijelo javne vlasti utvrdilo da ne posjeduje zatraženi dokaz za tvrdnje općinskog vijećnika te činjenica da je općinski vijećnik nešto izrekao na sjednici Općinskog vijeća ne znači bi zbog toga Općina S., kao tijelo javne vlasti, trebala imati ili pribavljati dokaze za to što osoba tvrdi ili pretpostavlja u svoje osobno ime, samo zato jer je navedeno izrečeno na sjednici Općinskog vijeća.

            Kako je u postupku utvrđeno da tijelo javne vlasti ne posjeduje zatraženu informaciju prema ocjeni ovoga Suda pravilno je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja kojim je odbačen zahtjev tužitelja temeljem odredbe članka 23. stavka 4. ZPPI-a.

Osporeno rješenje tuženika obrazloženo sukladno odredbi članka 98. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.) te kako su navedeni potpuni i valjani razlozi koji upućuju na osnovanost odluke tuženika, a isto tako i mjerodavne odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, prema ocjeni ovoga Suda osporenim rješenjem nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja.

            S obzirom na navedeno ovaj Sud nalazi da tužitelj svojim navodima nije doveo u sumnju pravilnost i zakonitost odluke tuženika.

            Stoga je trebalo temeljem odredbe članka 57. stavka 1. ZUS-a odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 4. listopada 2018.

                                                                                               

      Predsjednica vijeća:

Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.