REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-307/17-10

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr. sc. Mirjane Juričić članova vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Z., kojeg zastupa B. B., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 26.  rujna 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

I.                   Određuje se nastavak upravnog spora prekinut rješenjem ovoga Suda, poslovni  broj: UsII-307/17-8 od  15.veljače 2018. 

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-008-07/17-01/467, urbroj: 401-01/03-17-05 od 17. listopada 2017.

Ovaj Sud je prekinuo upravni spor i Sudu EU podnio zahtjev za tumačenje prava EU.

Rješenjem Suda EU broj C-90/18 od 6.rujna 2018., odbačen je zahtjev kao nedopušten.

 Odredbom članka 45. stavka 5. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) propisano je da čim prestanu razlozi prekida, sud će donijeti rješenje o nastavku spora na prijedlog stranke ili po službenoj dužnosti. Rokovi koji su zbog prekida spora prestali teći počinju iznova teći od dostave rješenja o nastavku spora.

S  obzirom da je Sud EU donio rješenje povodom zahtjeva ovoga Suda, prestali su razlozi zbog kojih je ovaj  Sud prekinuo upravni spor.

 Slijedom navedenog trebalo je na temelju odredbe članka 45. stavka 5. Zakona o upravnim sporovima donijeti rješenje o nastavku postupka.

 

U Zagrebu 26. rujna 2018.

 

                                                                                               Predsjednica vijeća

                                                                                                         Blanša Turić, v.r.