REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-305/17-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića predsjednika vijeća, mr.sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić članica vijeća, te više sudske savjetnice Jadranke Jelić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja I. G., Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranja Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 27. prosinca 2017.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio tužbu protiv tuženika zbog nepostupanja povodom njegove žalbe koju je podnio tuženiku 5. listopada 2017.,  zbog neodlučivanja o njegovom zahtjevu za pristup informacijama od strane Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.

Tužitelj u tužbi navodi da rješenje o njegovoj žalbi nije doneseno niti dostavljeno u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe pa predlaže da se tuženiku naloži da u roku od 15 dana od primitka presude donese odluku o njegovoj žalbi.

Tuženik u odgovoru na tužbu u bitnom navodi da tijelo javne vlasti, Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, niti nakon zaprimanja dopisa od tuženika o rješavanju predmetnog zahtjeva nije dostavio tuženiku obavijest o rješavanju predmetnog zahtjeva, pa je tuženik donio zaključak klasa: UP/II-008-07/17-01/897, urbroj: 401-01/11-17-1 od 8. studenoga 2017., kojim je naloženo Odboru za etiku u znanosti i visokom obrazovanju da u roku od 8 dana riješi zahtjev tužitelja od 18. rujna 2017., a sukladno odredbi članka 119. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku i članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama. Navedeni zaključak uručen je tijelu javne vlasti, Odboru za etiku u znanosti i visokom obrazovanju 9. studenoga 2017., a tužitelju je isti zaključak uručen 17. studenoga 2017. S obzirom da je tuženik navedenim zaključkom naložio tijelu javne vlasti, Odboru za etiku u znanosti i visokom obrazovanju da riješi predmetni zahtjev, predlaže da ovaj Sud obustavi postupak zbog šutnje uprave drugostupanjskog tijela, odnosno da odbije tužitelja s njegovim zahtjevom.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu tuženika na koji se nije očitovao.

Razmatrajući dostavljeni spis predmeta Sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog upravnog spora.

Naime, prema odredbi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

Nadalje, prema odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi zbog neodlučivanja o njegovom zahtjevu za pristup informacijama od strane Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Nadalje, proizlazi da je tijekom predmetnog spora tuženik donio zaključak klasa: UP/II-008-07/17-01/987, urbroj: 401-01/11-17-1 od 8. studenoga 2017., kojim je naložio navedenom Odboru da u roku od 8 dana od zaprimanja zaključka riješi zahtjev za pristup informacijama podnesen od strane tužitelja, a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Dakle, proizlazi da je tuženik donio odluku o žalbi tužitelja pa više nema uvjeta za vođenje predmetnog spora.

Treba napomenuti da je tuženik navedenu odluku kojom nalaže Odboru za etiku u znanosti i visokom obrazovanju da u roku od 8 dana od zaprimanja zaključka riješi zahtjev za pristup informacijama koji je podnio tužitelj, trebao donijeti u formi rješenja a ne zaključka. Međutim, kako je iz izreke navedenog zaključka razvidno da je tuženik istim zaključkom zapravo odlučio o žalbi tužitelja izjavljenoj radi nedonošenja rješenja, to je sud navedeni zaključak i uzeo u razmatranje kao rješenje. Treba napomenuti da navedeni zaključak povjerenika za informiranje od 8. studenoga 2017. u suštini zapravo i predstavlja rješenje kojim je odlučeno o žalbi tužitelja. Nadalje, sud napominje tuženiku da je u konkretnom slučaju, dakle, kao i u svim identičnim situacijama, potrebno o žalbi tužitelja riješiti rješenjem, na koje stranke imaju pravo izjavljivanje pravnog lijeka, a ne u formi zaključka.

S obzirom na navedeno, trebalo je na temelju odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u vezi s člankom 43. stavkom 1. Zakona o upravnim sporovima odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 27. prosinca 2017.

                                                                                                Predsjednik vijeća 

                                                                                                            Boris Marković, v.r.