REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-292/18-9

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E NJ E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i mr. sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća, te sudske savjetnice Branke Cvitanović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. D., odvjetnica u Z., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., klasa: UP/II-008-07/18-01/130, urbroj: 401-01/05-18-2 od 8. lipnja 2018., odlučujući o prijedlogu tužitelja za donošenje dopunske presude u predmetu prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 24. listopada 2018.

 

r i j e š i o   j e

                       

Prijedlog se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

            Presudom ovog Suda, poslovni broj: UsII-292/18-7 od 20. rujna 2018. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/18-01/130, urbroj: 401-01/05-18-2 od 8. lipnja 2018.

            Podneskom zaprimljenim kod ovog Suda 19. listopada 2018. tužitelj osobno predlaže da Sud donese dopunsku presudu, jer smatra da nije u cijelosti odlučeno o tužbenom zahtjevu.

Prijedlog nije dopušten.         

Odredbama Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14. i 29/17., dalje: ZUS) nije propisana mogućnost donošenja dopunske presude, zbog čega je Sud na temelju odredbe članka 65. stavka 1. ZUS-a odlučio kao u izreci.

Pri tom Sud napominje kako je u svojoj praksi zauzeo pravno stajalište da kod rješavanja tužbenog zahtjeva u upravnom sporu, a radi osiguranja zakonitosti i sudske zaštite prava i pravnih interesa stranaka, sud nije vezan doslovnim sadržajem tužbenog zahtjeva (presuda poslovni broj: Usž-2022/15 od 11. studenoga 2015.) niti je vezan njegovom procesnopravnom kvalifikacijom (presuda poslovni broj: Usž-599/15 od 10. lipnja 2015.).

 

U Zagrebu 24. listopada 2018.

 

Predsjednica vijeća

Marina Kosović Marković, v.r.