REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-27/18-8

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, mr.sc. Ivice Kujundžića i Senke Orlić-Zaninović, članova vijeća, te sudske savjetnice Žanet Vidović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. D., odvjetnica iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave u predmetu prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 3. svibnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

I.                   Upravni spor se obustavlja.

II.                Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je dana 25. siječnja 2018. podnio ovom Sudu tužbu protiv tuženika radi nedonošenja rješenja po njegovoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvitak, broj 20/2017 od 7. studenog 2017., kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama broj 17-3857/17-12/77 od 14. listopada 2017. S obzirom da tuženik nije riješio po njegovoj žalbi u zakonom propisanom roku, to tužitelj predlaže ovom Sudu da naloži tuženiku donošenje odluke povodom njegove žalbe protiv prvostupanjskog rješenja od 7. studenog 2017., uz naknadu troškova predmetnog upravnog spora u iznosu od 2.500,00 kn.

Tuženik se, na traženje ovog Suda, očitovao odgovorom na tužbu, u kojem u bitnom navodi da je povodom izjavljene žalbe donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/1051, urbroj: 401-01/05-18-5 od 13. veljače 2018., kojim je poništio prvostupanjsko rješenje Hrvatske banke za obnovu i razvitak, broj: 20/2017. od 7. studenog 2017. (točka 1. izreke), odobrio tužitelju pravo na pristup preslici popisa svih korisnika kredita koje je Hrvatska banka za obnovu i razvitak kreditirala u razdoblju od 1. do 30. rujna 2017., uz iznose kredita (točka 2. izreke), te naložio Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak da postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja (točka 3. izreke). Osvrčući se na okolnost kašnjenja u rješavanju žalbenih predmeta tužitelja, tuženik dodaje kako tužitelj ne koristi odvjetničke usluge u prvostupanjskom i drugostupanjskom upravnom postupku, već samo kada se obraća tužbom Visokom upravnom sudu. S obzirom da je riješio tužiteljevu žalbu, to tuženik predlaže ovom Sudu da obustavi postupak i odbije tužiteljev zahtjev za namirenjem troškova postupka.

Razmatrajući dostavljeni spis te podneske tužitelja i tuženika, ovaj Sud je  našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog upravnog spora.

Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12.,  152/14. i 29/17.) propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

Prema pak odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. citiranog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor, pored ostalog, kad nastupe razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Iz tužbenog zahtjeva, kao i očitovanja tuženika u ovom postupku, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi protiv prvostupanjskog rješenja od 7. studenog 2017., a po kojoj žalbi je tuženik u međuvremenu odlučio svojim rješenjem od 13. veljače 2018. Navedeno rješenje je dostavljeno tužitelju 5. ožujka 2018. (prema priloženoj dostavnici).

Slijedom izloženog, razvidno je da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem drugostupanjskog rješenja, dakle, da je tijekom predmetnog upravnog spora u cijelosti postupio prema tužbenom zahtjevu, radi čega Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora.

U odnosu na zahtjev tužitelja za naknadu troškova predmetnog spora napominje se da u konkretnom slučaju predmetna upravna stvar nije riješena u smislu odredbe članka 58. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, već je upravni spor obustavljen, radi čega nema zakonske mogućnosti usvojiti zahtjev tužitelja, već, sukladno odredbi članka 79. stavka 4. istog Zakona, svaka stranka snosi svoje troškove spora.

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1. i članka 79. stavka 6. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.  

 

U Zagrebu 3. svibnja 2018.

 

Predsjednica vijeća

Evelina Čolović Tomić, v.r.