REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-267/18-8

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića predsjednika vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa S. D., odvjetnica u Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, odlučujući o prijedlogu tužitelja za donošenje dopunske presude, na sjednici vijeća održanoj 3. listopada 2018.  

 

r i j e š i o   j e

 

Odbacuje se prijedlog tužitelja H. Š. iz Z. za donošenje  dopunske presude.

 

Obrazloženje

           

Presudom ovoga Suda poslovni broj: UsII-267/18-5 od 16. kolovoza 2018. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/1139, urbroj: 401-01/05-18-2 od 3. svibnja 2018., te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.

Tužitelj je dana 26. rujna 2018. dostavio ovom Sudu prijedlog radi donošenja dopunske presude u predmetnom upravnom sporu, jer smatra da ovaj Sud nije odlučio o glavnom zahtjevu.

Zakonom o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) nije propisana mogućnost da se u upravnom sporu može donijeti dopunska presuda.

Imajući na umu navedeno, a s obzirom da se radi o postupovnom pitanju ovaj Sud je na temelju članka 65. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima odlučio kao u izreci.

 

U Zagrebu 3. listopada 2018.

    

        Predsjednik vijeća

Boris Marković, v.r.