REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-266/17-7

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Županijskog državnog odvjetništva iz Splita, protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. Š. iz Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 21. prosinca 2017.

 

p r e s u d i o  j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske,  klasa: UP/II-008-07/17-01/128, urbroj: 401-01/04-17-8 od 22. rujna 2017.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem poništeno je rješenje tužitelja broj: PPI-DO-1/2017 od 1. ožujka 2017. (točka 1. izreke), odobreno zainteresiranoj osobi pravo na pristup informacijama-preslici informacije o isplatama vještacima i to rekapitulaciji isplate po isplaćenicima od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2016. godine (točka 2. izreke) te naloženo tužitelju da postupi sukladno točki 2. izreke u roku 8 dana od dana primitka rješenja (točka 3. izreke).

Prvostupanjskim rješenjem djelomično je odbijen zahtjev u odnosu na imena fizičkih osoba vještaka kojima su izvršene isplate u razdoblju od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2016. godine pozivom na odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.) u vezi s odredbom članka 16. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.).

Tužitelj u tužbi prigovara zakonitosti osporenog rješenja navodeći da je zahtjevu udovoljio na način da je tražitelju informacije ista dana tako da su prikazane ukupne isplate ali ne i po osobama vještaka, jer se radi o osobnim podacima jer se tražena informacija ne može smatrati informacijom u smislu članka 5. stavak 1. točka 3. Zakona. Predlaže da Sud uvaži žalbu i poništi osporeno rješenje.

Tuženik u odgovoru na tužbu navodi da je zahtjev zainteresirane osobe rješenjem tuženika od 1. ožujka 2017. odbijen temeljem članka 23. stavak 5. točka 2. a u vezi s člankom 15. stavak 2. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer je tužitelj smatrao da imena i prezimena vještaka fizičkih osoba predstavljaju zaštićene osobne podatke. Navedeno rješenje nije doneseno primjenom članka 23. stavak 5. točke 4. a u vezi članka 5. stavak 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Točno je da sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ne postoji obveza tijela javne vlasti da izrađuje analize, izvješća i sastavlja odgovore na pitanja, sastavlja izjave, pokreće postupke ili da obavlja dodatne aktivnosti. Međutim, u konkretnom slučaju se očito ne radi o izradi analize jer iz citiranog rješenja tužitelja, očitovanja tužitelja tijekom postupka kao i tužbe nije razvidno zbog čega bi se zahtjev žalitelja smatrao stvaranjem nove informacije. Ukoliko je prvostupanjsko tijelo smatralo da je zahtjev žalitelja trebalo odbiti temeljem članka 23. stavak 5. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama tada je isto trebalo navesti u obrazloženju rješenja, iz kojeg razloga je bespredmetno u ovom postupku ispitivati neke druge razloge koji nisu bili sadržani u rješenju tužitelja. Također ističe da je stav tuženika o raspolaganju javnim sredstvima potvrđen od strane Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u presudama UsII-95/14, UsII-92/15 i UsII-117/16.

Zainteresirana osoba u odgovoru na tužbu navodi da osobe koje obavljaju poslove sudskih vještaka a imenovane su od nadležnog suda predstavljaju javnu službu te moraju imati javno istaknutu natpisnu ploču, pa smatra da nema mjesta primjeni Zakona o zaštiti osobnih podataka. Predlaže da Sud odbije tužbeni zahtjev.

Na temelju razmatranja svih činjeničnih i pravnih pitanja (članak 55. stavak 3. Zakona o upravnim sporovima-Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) Sud je tužbeni zahtjev ocijenio neosnovanim.

Naime, tuženik je poništio prvostupanjsko rješenje tužitelja pozivom na odredbu članka 16. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, prema kojem su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti i bez provođenja testa razmjernosti javnog interesa, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak. Također se tuženik pozvao na odredbu članka 43. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 76/09., 153/09., 116/10., 145/10., 57/11., 130/11., 72/13., 148/13., 33/15., 82/15.) prema kojoj se sredstva za rad nadležnog odvjetništva osiguravaju u državnom proračunu te na odredbe članka 24. stavak 1. i 3. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (Narodne novine, broj 38/14., 123/15. i 29/16.) kojima je regulirano pravo sudskih vještaka na nagradu. Pri tome je pravilno tuženik zaključio kako isplate nagrade vještacima od strane Županijskog državnog odvjetništva imaju značenje raspolaganja javnim sredstvima zbog čega trebaju biti dostupne javnosti bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa te je neosnovano pozivanje tužitelja na odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka jer se u slučaju raspolaganja javnim sredstvima pretpostavlja postojanje javnog interesa u odnosu na potrebu za zaštitom osobnih podataka (članak 15. stavak 2. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama).

Budući da iz odredbe članka 16. stavak 3. navedenog Zakona jasno proizlazi da informacije o raspolaganju javnim sredstvima trebaju biti uvijek dostupne javnosti, a pod uvjetima testa razmjernosti javnosti samo ako se radi o klasificiranim podacima, sud osporeno rješenje ocjenjuje zakonitim.

Također je neosnovan tužbeni prigovor da bi udovoljavanje zahtjevu tužitelja zahtijevalo stvaranje nove informacije. Naime, pravilno ukazuje tuženik u odgovoru na tužbu da to nije bio razlog djelomičnog odbijanja zahtjeva za pravo na pristup informacijama pa ne može biti od utjecaja na zakonitost pobijanog rješenja. Osim toga iz spisa tuženika ne proizlazi da bi udovoljavanje tom dijelu zahtjeva značilo stvaranje nove informacije jer rekapitulacija isplate s imenima vještaka kojima je isplata izvršena prileže spisu, dakle tražena informacija kao takva postoji.

Slijedom izloženog Sud je na temelju odredbe članka 57. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima presudio kao u izreci.

 

U Zagrebu 21. prosinca 2017.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća            Arma Vagner Popović, v.r.