REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-265/18-8

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Sanje Štefan, članice vijeća, te višeg sudskog savjetnika Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, odlučujući o prijedlogu tužitelja za donošenje dopunske presude, na sjednici vijeća održanoj 25. listopada 2018. 

 

r i j e š i o  j e

 

Odbacuje se prijedlog tužitelja za donošenje dopunske presude.

 

Obrazloženje

 

            Presudom ovoga Suda, poslovni broj: UsII-265/18 od 6. rujna 2018. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, te odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.

            Tužitelj je dana 26. rujna 2018. dostavio ovom Sudu prijedlog radi donošenja dopunske presude u predmetnom upravnom sporu, jer smatra da ovaj Sud nije odlučio o glavnom zahtjevu.

            Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) nije propisana mogućnost da se u upravnom sporu može donijeti dopunska presuda.

            Imajući na umu navedeno, a s obzirom da se radi o postupovnom pitanju ovaj Sud je na temelju članka 65. stavka 1. ZUS-a odlučio kao u izreci.

     

U Zagrebu 25. listopada 2018.

                                                                                               

      Predsjednica vijeća:

Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.