REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-263/17-9

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Jadranke Jelić, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice B. L. iz S... K. Z., protiv rješenja Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske, Z., Klasa: UP/II-008-07/17-01/238, Urbroj: 401-01/05-17-2 od 18. kolovoza 2017. godine, radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 30. studenog 2017.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., Klasa: UP/II-008-07/17-01/53, Urbroj: 401-01/05-17-2 od 22. kolovoza 2017. godine.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem tuženika donesenim povodom žalbe tužiteljice poništeno je, u točki 1. rješenje bolnice K. T., broj: 05-10/4-2017 od 9. ožujka 2017. godine, a u točki 2. toga rješenja odobrava tužiteljici pravo na pristup informacijama nabrojenim u alinejama 1. do 17. te je u točki 3. naloženo bolnici K. T. da postupi po točki 2. izreke rješenja u roku od 8 dana od primitka, dok je u preostalom dijelu tužiteljici zahtjev odbijen kao neosnovan.

U tužbi protiv osporenog rješenja tužiteljica izražava neslaganje sa rješenjem Povjerenice u odnosu na točku 3. rješenja kojim je njezin zahtjev odbijen kao neosnovan. Smatra da joj je takvom odlukom onemogućen pristup informacijama od javnog interesa jer su zatražene zbog mogućnosti postojanja nezakonitih i koruptivnih radnji. Navodi u bitnom da je obveza svakog građanina Republike Hrvatske da prijavi sumnju na moguća koruptivna djela, pa je stoga obveza Povjerenice omogućiti pristup informacijama koje mogu skrivati podatke koji ukazuju na koruptivne radnje. Ujedno napominje da je zakonski rok u kojem je Povjerenica za informiranje trebala riješiti njezinu žalbu mjesec dana, a da je žalba riješena nakon više od 5 mjeseci. Slijedom navedenog tužiteljica traži da se rješenje Povjerenice poništi i da joj se omoguće preslike i onih informacija koje Povjerenica u točki 3. svog rješenja osporava.

Tuženik u odgovoru na tužbu u potpunosti ostaje kod osporenog rješenja iz razloga navedenih u obrazloženju jer smatra da je bilo potrebno zaštiti osobne podatke fizičkih osoba kao što su OIB, adresa fizičke osobe, vlastoručni potpis fizičke osobe i ostale navedene osobne podatke. Otkrivanjem osobnih podataka iz točke 3. izreke rješenja bi dovelo do povrede osobnih podataka neovlaštenim korištenjem od strane trećih osoba u svrhu koja nije podudarna sa svrhom s kojom je tijelo javne vlasti prikupilo osobne podatke i moguće zlouporabe tih podataka, stoga prevladava potreba zaštite osobnih podataka u odnosu na javni interes.

Tuženik je tužiteljici omogućio pristup traženim podacima nalažući prekrivanje minimalne količine zaštićenih osobnih podataka, čime tužiteljica nije onemogućena u provjeri svojih teza o mogućem postojanju nezakonitih i koruptivnih radnji.

Predlaže stoga sudu da tužbu odbije.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Uvidom u spis predmeta dostavljen ovom Sudu uz odgovor na tužbu proizlazi da je tužiteljica od bolnice K. T. zatražila veći broj informacija koji zahtjev je odbijen rješenjem broj: 05-10/4-2017 od 9. ožujka 2017. godine. Međutim, povodom tužiteljičine žalbe navedeno je rješenje poništeno i naloženo je prvostupanjskom javnopravnom tijelu da omogući tužiteljici pristup traženim informacijama, kako je to specificirano u točki 2. dispozitiva u alineji 1. do 17., dok je u preostalom dijelu žalba tužiteljice odbijena uz obrazloženje da se radi o informacijama na koje se može primijeniti odredba članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 25/13. i 85/15.). Navedenom odredbom je  propisano da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Prema članku 15. stavku 5. istoga Zakona propisano je da ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavka 2. i 3. ovog članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Kako nije sporno da tražene informacije sadrže i osobne podatke koje podliježu ograničenjima u smislu naprijed citirane zakonske odredbe, to je pravilno postupila Povjerenica za informiranje Republike Hrvatske kada je u tom dijelu žalbu tužiteljice odbila.

Tužiteljica u tužbi nije dovela u sumnju zakonitost osporenog rješenja, pa je stoga trebalo temeljem članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) odlučiti kao u dispozitivu.

 

U Zagrebu 30. studenog 2017.

 

                                                                                                      Predsjednica vijeća:

                                                                                               mr. sc. Mirjana Juričić, v.r.