REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-260/18-8

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E NJ E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i Marine Kosović Marković, članica vijeća, te sudske savjetnice Branke Cvitanović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. D., odvjetnica u Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., odlučujući o prijedlogu tužitelja za donošenje dopunske presude u predmetu prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 11. listopada 2018.

 

r i j e š i o   j e

                       

Prijedlog se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

            Presudom poslovni broj: UsII-260/18-6 od 12. rujna 2018. odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske KLASA: UP/II-008-07/17-01/866, URBROJ: 401-01/05-18-2 od 23. svibnja 2018.

            Podneskom zaprimljenim kod ovog suda 1. listopada 2018. tužitelj osobno predlaže da Sud donese dopunsku presudu, jer smatra da nije u cijelosti odlučeno o tužbenom zahtjevu.

Prijedlog nije dopušten.         

Odredbama Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14. i 29/17., dalje: ZUS) nije propisana mogućnost donošenja dopunske presude, zbog čega je Sud na temelju odredbe članka 65. stavka 1. ZUS-a odlučio kao u izreci.

Pri tom Sud napominje kako je u svojoj praksi zauzeo pravno stajalište da kod rješavanja tužbenog zahtjeva u upravnom sporu, a radi osiguranja zakonitosti i sudske zaštite prava i pravnih interesa stranaka, sud nije vezan doslovnim sadržajem tužbenog zahtjeva (presuda poslovni broj: Usž-2022/15 od 11. studenoga 2015.) niti je vezan njegovom procesnopravnom kvalifikacijom (presuda poslovni broj: Usž-599/15 od 10. lipnja 2015.).

 

U Zagrebu 11. listopada 2018.

 

Predsjednica vijeća

mr. sc. Inga Vezmar Barlek, v.r.