REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-258/18-8

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

 R J E Š E N J E

 

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Blanše Turić predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr. sc. Mirjana Juričić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa S. D., odvjetnica u Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, odlučujući o prijedlogu tužitelja za donošenje dopunske presude, na sjednici vijeća održanoj 3. listopada 2018.

 

r i j e š i o  j e

 

Odbacuje se zahtjev tužitelja za donošenje dopunske presude.

 

Obrazloženje

 

            Presudom ovoga Suda, poslovni broj: UsII-258/18-6 od 30. kolovoza 2018. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenje Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/17-01/1015, urbroj: 401-01/05-18-2 od 23. svibnja 2018. i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora.

            Tužitelj je 26. rujna 2018. ovom Sudu podnio prijedlog za donošenje dopunske presude u predmetnom upravnom sporu, jer smatra da sud nije odlučio o glavnom zahtjevu.

            Zakonom o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) nije propisana mogućnost donošenja dopunske presude u upravnom sporu.

            Slijedom navedenog, a obzirom da se radi postupovnom pitanju ovaj Sud je na temelju članka 65. stavka 1. ZUS-a odlučio kao u izreci presude.

 

U Zagrebu 3. listopada 2018.

 

                                                                                                                 

 Predsjednica vijeća

  Blanša Turić, v.r.