REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-22/18-8

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner i Mirjane Čačič, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., zastupan po punomoćnici S. D., odvjetnici iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Z., radi šutnje uprave - prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 25. travnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

                        Tužba protiv Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,

Z., se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

Rješenjem ovoga Suda, poslovni broj: UsII-22/18 od 28. ožujka 2018., obustavljen je upravni spor pokrenut tužbom tužitelja radi šutnje uprave – prava na pristup informacijama podnesen protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske.

Podneskom od 12. travnja 2018., tužitelj je zatražio donošenje odluke i u odnosu na tuženika Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Z.

Kako je navedeni tuženik u predmetnoj upravnoj stvari kao prvostupanjsko tijelo donijelo odluku čiju zakonitost u povodu žalbe ocjenjuje kao drugostupanjsko tijelo Povjerenik za informiranje RH, to ne može biti i tuženik u tom upravnom sporu, dakle ne postoje pretpostavke za vođenje spora protiv navedenog tuženika, slijedom čega je tužba u odnosu na istog odbačena kao nedopuštena temeljem odredbe članka 30. a u vezi s člankom 3. točka 3. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.).

 

U Zagrebu 25. travnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

                                                                                         Arma Vagner Popović, v.r.