REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-22/18-6

 

 

 

 

 

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Arme Vagner Popović, predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner i Mirjane Čačič, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., zastupan po punomoćnici S. D., odvjetnici iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave - prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 28. ožujka 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

                        I. Upravni spor se obustavlja.

                        II. Odbija se zahtjev za naknadu troškova upravnog spora.

                       

Obrazloženje

 

Tužitelj je u tužbi naveo da je dana 17. listopada 2017. uputio tuženiku žalbu protiv rješenja Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Z., broj: I-1160/2017, klasa: 06-06-E-80-30 od 13. listopada 2017. kojim rješenjem je odbijen zahtjev za pristup informacijama. Dana 23. listopada 2017. zaprimio je rješenje o ispravljanju očite pogreške urbroj: I-1209/2017, klasa: 06-07-E-80-30 od 19. listopada 2017. na koje je izjavio žalbu dana 24. listopada 2017. Predložio je da Sud naloži tuženiku da u roku od 15 dana donese odluku o žalbi izjavljenu protiv odluke od 13. listopada 2017., uz naknadu troškova u iznosu od 2.500,00 kn.

U odgovoru na tužbu tuženik je naveo da je povodom žalbe tužitelja izjavljene protiv rješenja Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka od 13. listopada 2017. doneseno rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/78, urbroj: 401-01/03-18-05 od 5. ožujka 2018. kojim je poništeno navedeno rješenje (točka 1. izreke) i predmet dostavljen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak (točka 3.). Također navodi da je točkom 2. izreke toga rješenja poništio i rješenje o ispravku očite pogreške od 19. listopada 2017. kojom se ispravlja točka I. rješenja od 13. listopada 2017. Predlaže da Sud obustavi postupak.

Odredba članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16 i 29/17.) propisuje da ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor. Nadalje, odredbom članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor ako nastupe razlozi propisani člankom 41. stavkom 1. i 2., člankom 43. stavkom 1. ili člankom 88. ovoga Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku o njegovoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja Državne agencije za osiguranje štetnih uloga i sanaciju banaka, urbroj: I-1160/2017, klasa: 06-06-E-80-30 od 13. listopada 2017. kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama podnesen sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.). Iz rješenja tuženika, klasa: UP/II-008-07/18-01/78, urbroj: 401-01/03-18-05 od 5. ožujka 2018., dostavljenog uz odgovor na tužbu, proizlazi da je tuženik u povodu žalbe tužitelja poništio navedeno rješenje od 13. listopada 2017., kao i rješenje o ispravku istog od 19. listopada 2017.

Kako je tuženik odlučio o žalbi tužitelja, Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani navedenom odredbom članka 43. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora slijedom čega je temeljem odredbe članka 46. stavak 1. točka 2. istog Zakona odlučeno kao u točki I. izreke ovoga rješenja.

Odluka o troškovima spora (točka II. izreke) donesena je na temelju odredbe članka 79. Zakona o upravnim sporovima budući u konkretnom slučaju predmetna upravna stvar nije riješena u smislu odredbe članka 58. stavak 1. istog Zakona, već je upravni spor obustavljen, pa nema zakonske mogućnosti za usvajanje zahtjeva tužitelja za naknadu troškova upravnog spora, već sukladno navedenoj odredbi članka 79. stavak 4. Zakona svaka stranka snosi svoje troškove spora.

 

U Zagrebu 28. ožujka 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

                                                                                         Arma Vagner Popović, v.r.