REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-214/18-4

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja Lidije Rostaš-Beroš, predsjednice vijeća, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Sanje Štefan, članica vijeća te višeg sudskog savjetnika Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužiteljice H. o. k., Z., koju zastupa predsjednik R. T., protiv tuženog Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici održanoj 13. rujna 2018.  

 

 

p r e s u d i o   j e

 

 

            Poništava se rješenje Povjerenika za informiranje: KLASA: UP/II-008-07/18-01/375, URBROJ: 401-01/20-18-1 od 8. svibnja 2018.

Odbija se žalba D. G. iz Z., od 3. travnja 2018.

 

 

Obrazloženje

 

 

            Tuženik je osporavanim rješenjem naložio tužiteljici da u roku od osam dana od zaprimanja tog rješenja riješi zahtjev za pristup informacijama D. G. od 19. ožujka 2018., u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Tužiteljica je podnijela upravnu tužbu kojom traži poništavanje tuženikovog rješenja (čl. 22. st. 2. t. 1. Zakona o upravnim sporovima – „Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje u tekstu: ZUS) i odbijanje žalbe D. G.

Tužiteljica u tužbi tvrdi da je udovoljila korisnikovom zahtjevu za pristup informacijama i dostavila mu traženu informaciju, koje pismeno je korisniku dostavljeno 3. svibnja 2018. Stoga tvrdi da je tuženik žalbu D. G. trebao odbiti kao neosnovanu. Predlaže tuženikovo rješenje poništiti kao nezakonito i odbiti žalbu D. G. kao neosnovanu.

Tuženik u odgovoru na tužbu ostaje kod svih navoda pobijanog rješenja i tvrdi da je tužiteljica propustila u skladu sa zakonskom obvezom na vrijeme dostaviti obavijest o načinu na koji je riješen predmetni zahtjev. Predlaže odbiti tužbu i obustaviti upravni spor.

Tužba je osnovana.

Iz spisa proizlazi da je D. G. tužitelju 19. ožujka 2018. podnio zahtjev u kojem na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine” 25/13. i 85/15. – dalje u tekstu: Zakon) zahtijeva „specifikaciju isplata novca sucima od 2008. g. pa do danas iz koje će biti vidljivo koliko je novca primio sudac od H...-a u određenoj godini”.

Tužiteljica je podneskom od 13. travnja 2018., koji je D. G. u ponovljenom pokušaju dostavljen 3. svibnja 2018., obavijestika D. G. da je Izvršni odbor H...-a na sjednici 9. travnja 2018. razmatrao njegov zahtjev i da svi članovi disciplinskih tijela pa tako i suci disciplinskih sudova H...-a svoje dužnosti obavljaju volonterski te da za svoj rad ne primaju novčanu naknadu.

Nadalje iz spisa proizlazi da je u međuvremenu D. G. podnio tuženiku žalbu zbog nedonošenja odluke o njegovom zahtjevu. Nakon što je od tužiteljice zatražio obavijest o razlozima zbog kojih nije u propisanom roku odlučeno o zahtjevu D. G., tuženik je donio osporavano rješenje kojim tužiteljici nalaže da u roku od osam dana odluči o korisnikovom zahtjevu.

Pravilno navodi tuženik da tužiteljica nije u propisanom roku od 15 dana (čl. 20. st. 1. Zakona) odlučila o zahtjevu D. G., međutim navedni rok nije prekluzivni i njegovo propuštanje ne dovodi izravno do štetnih zakonskih posljedica.

 U odnosu na tuženikov prijedlog za obustavu upravnog spora, valja navesti da je obustava upravnog spora uređena odredbom članka 46. ZUS-a koju u predmetnom slučaju nije moguće primijeniti.

Kako je tužiteljica tijekom postupka odlučila o zahtjevu korisnika, ovaj sud je poništio tuženikovo rješenje na temelju odredbe članka 58. stavka 1. ZUS-a i odbio žalbu D. G..

 

U Zagrebu 13. rujna 2018.

 

Predsjednica vijeća

Lidija Rostaš-Beroš, dipl. iur., v.r.