REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-213/17-10

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja N. K., Z. i Udruge, Z., koju zastupa predsjednik N. K., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., u predmetu radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 15. studenoga 2017.

 

p r e s u d i o  j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Povjerenika za informiranje, klasa: UP/II-008-07/16-01/384, urbroj: 401-01/05-16-3 od 13. srpnja 2017. i nalaganje Hrvatskoj obrtničkoj komori da tužiteljima odobri pristup slijedećim informacijama:

-ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa između HOK-a i M. T.,

-ugovor o radu ili druge ugovore između Hrvatske obrtničke komore i P. K.-M., temeljem kojih je ona zaposlena u Hrvatskoj obrtničkoj komori,

-informacija o ukupnim bruto isplatama u 2010., 2011., 2012., 2013. i 2004. – s računa Obrtničke komore K.-k. županije, a vezano za trošak: -tajnika komore (bruto plaća, putni troškovi i drugo što predstavlja trošak tog radnog mjesta) – predsjednika komore (sve isplaćene naknade po osnovi toga da je predsjednik područne obrtničke komore),

-informacije za djelatnike HOK-e (ugovore o radu i druge akte, vezano za zapošljavanje): M. L., H. K.,

-iznos utvrđenih koeficijenata, bruto plaća, svih dodataka na plaću i drugih troškova što su do sada isplaćeni po radnim mjestima u HOK-u u travnju, svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu, rujnu i listopadu 2015.,

-ugovor o radu sklopljen između HOK-a i K. M.,

-pravilnik o zaštiti tajnosti podataka Hrvatske obrtničke komore (broj 2-201-139-23-13-2004 od 11. veljače 2004.), kao i Pravilnik o zaštiti informacijskog sustava Hrvatske obrtničke komore (broj 2-201-139-23-13-2004 od 11. veljače 2004.),

-popis svih primatelja i iznosa njihovih bruto naknada za rad članova upravnih tijela HOK-a za vrijeme prvog (2011. – 20015.) i drugog (2015.) mandata predsjednika HOK-a D. R., sve do dana rješavanja ovog zahtjeva,

-sve pisane materijale dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 1. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015.- 2018.,

-svi pisane materijale dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 2. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015.-2018.,

-sve pisane materijale dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 3. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015.-2018.,

-sve pisane materijale dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 4. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015.-2018.,

-ugovor kojeg je HOK sklopio s pravnim subjektom agencijom A. d.o.o. za poslovno savjetovanje, Z., OIB: … Z. P. (član uprave), popis isplata na njegov račun, i izvještaj kojeg je ta agencija dostavila HOK-u, po obavljenom poslu,

-ugovor kojeg je HOK sklopio s pravnim subjektom koji ima kontakt e-mail adresu …, a može se na internetu naći kao D. S. d.o.o. za knjigovodstvene i druge usluge Z., popis isplata na njegov račun, i izvještaj po obavljenom poslu,

-sve pisane materijale, dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 5. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015. – 2018.,

-sve pisane materijale, dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 6. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015. – 2018.,

-sve pisane materijale, dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 7. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015. – 2018.,

-potpisani Ugovor o suradnji između HOK-a i V. t. – d.o.o.-a, čiji je društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću potpisan 17. kolovoza 2015.,

-dnevnik rada glavne tajnice HOK-a i njene zamjenice, koje mora voditi svatko zaposlen u HOK-u,

-materijale upućene ili predane članovima Skupštine za 3. sjednicu Skupštine Hrvatske obrtničke komore održane 18. prosinca 2015.,

-prijepis tonskog zapisa sa 3. sjednice Skupštine Hrvatske obrtničke komore održane 18. prosinca 2015.,

-sve pisane materijale, dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanje 8. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015.-2018.,

-zapisnike i sve druge pisane materijale o radu glavne grupe i pod-grupa i drugih u provedbi pojedinih dijelova Strategije razvoja Hrvatske obrtničke komore 2014.- 2020.,

-iznos bruto plaće glavne tajnice HOK-a isplaćene u veljači 2016. za siječanj 2016.,

-iznos bruto plaće zamjenice glavne tajnice HOK-a, isplaćene u veljače 2016. za siječanj 2016.,

-popis svih osoba koje su obavljale rad u Hrvatskoj obrtničkoj komori na dane 10. ožujka 2016., 11. svibnja 2016., 12. svibnja 2016. te 12. lipnja 2016. temeljem ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, ugovora o djelu i drugih sl. ugovora koji reguliraju obavljanje rada na račun i u korist Hrvatske obrtničke komore,

-isprave nad kojima je zaprimanjem Hrvatska obrtnička komora stekla vlasništvo, a upućeni su od strane: Radničkog vijeća od osnivanja do dana rješavanja ovog zahtjeva, sindikalnog povjerenika od 13. prosinca 2015. do dana rješavanja ovog zahtjeva,

-sve dokumente u vlasništvu Hrvatske obrtničke komore, a koji se odnose na slučaj naknadnog stjecanja statusa obrtnice J. I., nakon što je već bila izabrana za predsjednicu Obrtniče komore B.-p. županije, uključujući izborne, nadzorne kao i druge dokumente koje imate a odnose se na isti slučaj i koje ste u međuvremenu stekli (do rješavanja ovog zahtjeva),

-sve pisane materijale, dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 9. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015.- 2018.,

-sve pisane materijale, dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 10. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015. – 2018.,

 -sve pisane materijale, dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 11. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015. – 2018.,

-pravilnik o radu u Hrvatskoj obrtničkoj komori,

-informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama tijela javne vlasti, uključujući popis korisnika u visinu iznosa – za 2015. godinu,

-sve pisane materijale, dostavljeni članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 13. i 14. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015.- 2018.,

-broj osoba koje su tražile dolazak na 14. sjednicu Upravnog odbora Hrvatske obrtniče komore temeljem objave na web stranicama i došle na 14. sjednicu Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore i

-odluke o raspisivanju natječaja za radna mjesta u Hrvatskoj obrtničkoj komori od 2007. do dana rješavanja ovog zahtjeva – popis radnih mjesta u istom razdoblju, s informacijom je li za to radno mjesto (bio) raspisan ili nije javni natječaj.

 

Obrazloženje

 

            Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja podnesena protiv rješenja Hrvatske obrtničke komore, broj: 13-434-3926/1-9-2016 od 15. srpnja 2016., broj: 13-434-3927/1-9-2016 od 21. srpnja 2016., broj: 13-434-760/1-9-2015 od 16. veljače 2016., broj: 13-434-7125/1-9-2015. od 16. veljače 2016., broj: 13-434-7120/1-9-2015. od 16. veljače 2016., broj: 13-434-7124/1-9-2015. od 16. veljače 2016., broj: 13-434-7121/1-9-2015. od 16. veljače 2016., broj: 13-434-7123/1-9-2015 od 16. veljače 2016., broj: 13-434-7126/1-9-2015. od 16. veljače 2016., broj: 13-434-3931/1-9-2016. od 15. srpnja 2016., broj: 13-434-3930/1-9-2016. od 15. srpnja 2016., broj: 13-434-3933/1-9-2016 od 18. srpnja 2016., broj: 13-434-3934/1-9-2016. od 21. srpnja 2016., broj: 13-434-3932/1-9-2016. od 18. srpnja 2016., broj: 13-434-3935/1-9-2016 od 21. srpnja 2016., broj: 13-434-3936/1-9-2016 od 15. srpnja 2016., broj: 13-434-3942/1-9-2016 od 21. srpnja 2016., broj: 13-434-3938/1-9-2016 od 18. srpnja 2016., broj: 13-434-3937/1-9-2016 od 15. srpnja 2016., broj: 13-434-3939/1-9-2016 od 21. srpnja 2016., broj: 13-434-3928/1-9-2016 od 25. srpnja 2016., broj: 13-434-3929/1-9-2016 od 25. srpnja 2016., broj: 13-434-3941/1-9-2016 od 18. srpnja 2016., broj: 13-434-3939/1-9-2016 od 21. srpnja 2016., broj: 13-434-3660/1-9-2016 od 18. srpnja 2016., broj: 13-434-3842/1-9-2016 od 18. srpnja 2016., broj: 13-434-3843/1-9-2016 od 18. srpnja 2016., broj: 13-434-3844/1-9-2016 od 18. srpnja 2016., broj: 13-434-3985/1-9-2016 od 19. srpnja 2016., broj: 13-434-5864/1-9-2016 od 23. studenoga 2016., broj: 13-434-5863/1-9-2016 od 23. studenoga 2016., broj: 13-434-5998/1-9-2016 od 23. studenoga 2016., broj: 13-434-3925/1-9-2016 od 27. srpnja 2016., broj: 13-434-3940/1-9-2016 od 27. srpnja 2016.

            Rješenjima prvostupanjskog tijela zahtjevi tužitelja za pristup informacijama odbijeni su pozivom na odredbu članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/13.). Tuženik je svojim rješenjem potvrdio pravilnost stajališta prvostupanjskog javnopravnog tijela.

            Tužitelj je tužbu podnio zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, bitne povrede pravila postupka i pogrešne primjene zakona. Smatra da tuženik nije dokazao očitost zloupotrebe prava na pristup informacijama te je izostavio uzeti u obzir bitne dijelove žalbe koju su tužitelji izjavili protiv rješenja prvostupanjskog javnopravnog tijela. Ističe da je intenzitet podnošenja zahtjeva za pristup informacijama u prosjeku bio svega tri zahtjeva mjesečno što smatra da ne ometa rad i normalno funkcioniranje tijela javne vlasti. Navodi da je javnopravno tijelo informacije dostavljalo u 14 mjesečnom razdoblju (siječanj 2014. do ožujka 2015.), a zatim u 21 mjesečnom razdoblju fingiralo ometanje rada i normalno funkcioniranje tijela javne vlasti (od ožujka 2015. do prosinca 2016.). Ističe da tuženik nije utvrdio kako je javnopravno tijelo prvog stupnja bilo dužno upozoriti korisnika informacije na voluminoznost pojedinih zahtjeva informacija kao i na druge moguće nedostatke koji otežavaju rješavanje zahtjeva za pristup informacijama. Dostavlja preglednu tablicu u svezi s postavljenim zahtjevima za pristup informacijama iz koje proizlazi da je najkraće vrijeme za rješavanje tužiteljevih zahtjeva prvostupanjskom javnopravnom tijelu bilo 39 dana, a najduže 1071 dan što u prosjeku znači da je za svaku od traženih informacija tužitelj čekao 314 dana. Detaljno obrazlaže razloge traženja informacije kao i ciljeve koje je želio postići traženim informacijama. Također obrazlaže postupanje javnopravnog tijela prvog stupnja te smatra da je tuženik propustio utvrditi da je riječ o političkoj, a ne o pravnoj odluci. Smatra da je tuženik izostavio bitnu činjenicu iz žalbe, odnosno motivaciju traženja informacija, a također i žalbeni navod o sklonosti prvostupanjskog javnopravnog tijela diskriminirajućem postupanju. Upozorava na potencijalna kaznena djela prijetnje, zlostavljanja na radu i javno poticanje na nasilje i mržnju, sve vezano za sindikalni aktivizam tražitelja informacije uključujući korištenje prava na pristup informacijama, radi čega se tužitelj obratio DORH-u još početkom 2016. čemu u prilog dostavlja kaznenu prijavu. Predlaže da Sud poništi rješenje Povjerenika i naloži javnopravnom tijelu prvog stupnja dostavljanje slijedećih informacija:

-ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa između HOK-a i M. T.,

-ugovora o radu ili druge ugovore između Hrvatske obrtničke komore i P. K.-M., temeljem kojih je ona zaposlena u Hrvatskoj obrtničkoj komori informacija o ukupnim bruto isplatama u 2010., 2011., 2012., 2013. i 2004. – s računa Obrtničke komore K.-k. županije, a vezano za trošak: -tajnika komore (bruto plaća, putni troškovi i drugo što predstavlja trošak tog radnog mjesta) – predsjednika komore (sve isplaćene naknade po osnovi toga da je predsjednik područne obrtničke komore),

-informacije za djelatnike HOK-e (ugovore o radu i druge akte, vezano za zapošljavanje): M. L., H. K.,

-iznos utvrđenih koeficijenata, bruto plaća, svih dodataka na plaću i drugih troškova što su do sada isplaćeni po radnim mjestima u HOK-u u travnju, svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu, rujnu i listopadu 2015.,

-ugovor o radu sklopljen između HOK-a i K. M.,

-pravilnik o zaštiti tajnosti podataka Hrvatske obrtničke komore (broj 2-201-139-23-13-2004 od 11. veljače 2004.), kao i Pravilnik o zaštiti informacijskog sustava Hrvatske obrtničke komore (broj 2-201-139-23-13-2004 od 11. veljače 2004.),

-popis svih primatelja i iznosa njihovih bruto naknada za rad članova upravnih tijela HOK-a za vrijeme prvog (2011. – 20015.) i drugog (2015.) mandata predsjednika HOK-a D. R., sve do dana rješavanja ovog zahtjeva,

-sve pisane materijale dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 1. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015.- 2018.

-sve pisane materijale dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 2. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015.-2018.,

-sve pisane materijale dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 3. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015.-2018.,

-sve pisane materijale dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 4. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015.-2018.,

-ugovor kojeg je HOK sklopio s pravnim subjektom agencijom A. d.o.o. za poslovno savjetovanje, Z., OIB: … Z. P. (član uprave), popis isplata na njegov račun, i izvještaj kojeg je ta agencija dostavila HOK-u, po obavljenom poslu,

-ugovor kojeg je HOK sklopio s pravnim subjektom koji ima kontakt e-mail adresu …, a može se na internetu naći kao D. S. d.o.o. za knjigovodstvene i druge usluge Z., popis isplata na njegov račun, i izvještaj po obavljenom poslu,

-sve pisane materijale, dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 5. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015. – 2018.,

-sve pisane materijale, dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 6. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015. – 2018.,

-sve pisane materijale, dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 7. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015. – 2018.,

-potpisani Ugovor o suradnji između HOK-a i V. t. – d.o.o.-a, čiji je društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću potpisan 17. kolovoza 2015.,

-dnevnik rada glavne tajnice HOK-a i njene zamjenice, koje mora voditi svatko zaposlen u HOK-u, pa tako i one. Iz kojih će se isprava vidjeti u kojim su područjima inicirale provođenje Strategije, okupljale radne grupe Strategije i provodile Strategiju razvoja Hrvatske obrtničke komore 2014. – 2020. Moći će se potom ustanoviti do koje smo točke došli u dostizanju Strategijom propisanih indikatora. Dnevnici rada svakoga tko radi u javnoj upravi, službeni su dokumenti javne uprave, dostupni svakom korisniku informacije na zahtjev,

-materijale upućene ili predane članovima Skupštine za 3. sjednicu Skupštine Hrvatske obrtničke komore održane 18. prosinca 2015.,

-prijepis tonskog zapisa sa 3. sjednice Skupštine Hrvatske obrtničke komore održane 18. prosinca 2015.,

-sve pisane materijale, dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanje 8. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015.-2018.

-zapisnike i sve druge pisane materijale o radu glavne grupe i pod-grupa i drugih u provedbi pojedinih dijelova Strategije razvoja Hrvatske obrtničke komore 2014.- 2020.,

-iznos bruto plaće glavne tajnice HOK-a V. J. isplaćene u veljači 2016. za siječanj 2016.,

-iznos bruto plaće zamjenice glavne tajnice HOK-a M. L., isplaćene u veljače 2016. za siječanj 2016.,

-popis svih osoba koje su obavljale rad u Hrvatskoj obrtničkoj komori na dane 10. ožujka 2016., 11. svibnja 2016., 12. svibnja 2016. te 12. lipnja 2016. temeljem ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, ugovora o djelu i drugih sl. ugovora koji reguliraju obavljanje rada na račun i u korist Hrvatske obrtničke komore,

-isprave nad kojima je zaprimanjem Hrvatska obrtnička komora stekla vlasništvo, a upućeni su od strane: Radničkog vijeća od osnivanja do dana rješavanja ovog zahtjeva, sindikalnog povjerenika od 13. prosinca 2015. do dana rješavanja ovog zahtjeva,

-sve dokumente u vlasništvu Hrvatske obrtničke komore, a koji se odnose na slučaj naknadnog stjecanja statusa obrtnice J. I., nakon što je već bila izabrana za predsjednicu Obrtniče komore B.-p. županije, uključujući izborne, nadzorne kao i druge dokumente koje imate a odnose se na isti slučaj i koje ste u međuvremenu stekli (do rješavanja zahtjeva),

-sve pisane materijale, dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 9. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015.- 2018.,

-sve pisane materijale, dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 10. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015. – 2018.,

 -sve pisane materijale, dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 11. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015. – 2018.,

-pravilnik o radu u Hrvatskoj obrtničkoj komori,

-informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama tijela javne vlasti, uključujući popis korisnika u visinu iznosa – za 2015. godinu,

-sve pisane materijale dostavljene članovima Upravnog odbora HOK-a za potrebe održavanja 13. i 14. sjednice Upravnog odbora HOK-a mandata 2015.- 2018.,

-broj osoba koje su tražile dolazak na 14. sjednicu Upravnog odbora Hrvatske obrtniče komore temeljem  objave na web stranicama i došle na sjednicu 14. sjednicu Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore i

-odluke o raspisivanju natječaja za radna mjesta u Hrvatskoj obrtničkoj komori od 2007. do dana rješavanja ovog zahtjeva – popis radnih mjesta u istom razdoblju, s informacijom je li za to radno mjesto (bio) raspisan ili nije javni natječaj.

            Tužba je sukladno odredbi članka 32. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) dostavljena na odgovor tuženiku.

            Tuženik se podneskom od 18. rujna 2017. očitovao na navode tužbe i dostavio Sudu spis predmeta.

            Sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima odgovor na tužbu dostavljen je tužitelju uz podnesak od 6. listopada 2017.

            Podneskom od 14. listopada 2017. tužitelj je izvijestio Sud da je pregledom spisa predmeta, odnosno spisa koji je tuženik dostavio Sudu uz odgovor na tužbu utvrdio da nije dostavljen cjelovit spis koji bi trebao uključivati ne samo dokaze idu koji tuženiku u prilog nego i sve što je tužitelj u žalbenom postupku dostavio tuženiku, odnosno tužiteljeve dokazne prijedloge koji su integralni dijelovi njegovih žalbi.

            Podneskom od 15. studenoga 2017. tužitelj je podnio zahtjev za postupanjem Suda radi kompromitacije postupka od strane tuženika, kojim je od Suda tražio donošenje rješenja kojim će pozvati tuženika da za potrebe postupka dostavi Sudu tužiteljeve dokazne prijedloge koje ima u posjedu, a koji su integralni dijelovi njegovih žalbi, a sve kako ne bi došlo do kompromitacije postupka.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            Rješenjem tuženika potvrđena je pravilnost stajališta javnopravnog tijela prvog stupnja prema kojem su zahtjevi tužitelja za pristup informacijama odbijeni temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama. Ovom odredbom je propisano da će tijelo javne vlasti rješenjem odbiti zahtjev ako jedan ili više međusobno povezanih podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti.

            Tuženik je u osporenom rješenju istaknuo da pitanje zloupotrebe prava u praksi treba koristiti iznimno i to samo u slučaju kada ponašanje korisnika ometa rad i normalno funkcioniranje tijela javne vlasti imajući u vidu da se time ograničava ustavno pravo građana na pristup informacijama zajamčeno odredbom članka 38. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10.-pročišćeni tekst i 5/14.). U obrazloženju svog rješenja tuženik se također poziva i na odredbu članka 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Narodne novine-Međunarodni ugovori, 18/97., 14/02., 13/03., 9/05., 1/06. i 2/10) prema kojoj prava na slobodu izražavanja obuhvaća slobodu mišljenja i slobodu primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice, a ostvarivanje ovih sloboda obuhvaća dužnosti i odgovornosti te može biti podvrgnuto formalnostima, uvjetima, ograničenjima ili kaznama propisanim zakonom, koji su u demokratskom društvu nužni radi interesa državne sigurnosti, teritorijalne cjelovitosti ili javnog reda i mira, radi sprečavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala, radi zaštite ugleda ili prava drugih, radi sprečavanja odavanja povjerljivih informacija ili radi očuvanja autoriteta i nepristranosti sudbene vlasti. Također se pozvao na odredbu članka 17. Konvencije koji uređuje zabranu zloupotrebe prava na način da se ništa u toj Konvenciji ne može tumačiti kao da uključuje za bilo koju državu, skupinu ili pojedinca neko pravo da se upusti u neku djelatnost ili da izvrši neki čin koji bi smjerali na uništenje prava ili sloboda priznatih u toj Konvenciji ili na njihovo ograničenje u većoj mjeri nego što se u njoj predviđa. Nadalje tuženik se pozvao i na Aarhušku konvenciju (Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša – Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 1/07.) koja odredbom članka 4. stavka 3. točka b. određuje da zahtjev za informacijama o okolišu može biti odbijen ako je zahtjev očito nerazuman ili oblikovan na suviše općenit način.

            Nakon što je rješenje tuženika ispitano u granicama tužbenih razloga, pazeći po službenoj dužnosti na ništavost pojedinačne odluke javnopravnog tijela u smislu odredbe članka 58. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima, kao i na pravilnu primjenu materijalnog prava, ovaj Sud je utvrdio da je rješenje tuženika pravilno i na zakonu osnovano.

            U postupanju tuženika Sud nije uočio bitne povrede postupka kako one na koje pazi po službenoj dužnosti tako ni one na koje se tužitelji pozivaju u svojoj tužbi.

            Analizirajući i ocjenjujući razloge sadržane u obrazloženju osporenog rješenja tuženika, u odnosu na tužbene razloge, a sve u vezi s relevantnim zakonskim odredbama, utvrđenje je ovog Suda da njima tužitelji nisu uspješno osporili prosudbe i utvrđenja tuženika koji je u zakonito provedenom postupku, pravilnom primjenom materijalnog prava, pravilno i zakonito odbio žalbe koje su tužitelji izjavili protiv rješenja prvostupanjskog javnopravnog tijela. Tuženik je na utvrđeno činjenično stanje, koje nije proturječno ispravama spisa predmeta, valjano primijenio materijalno pravo, a osporenim rješenjem dao jasno i detaljno obrazložene razloge koji se odnose kako na utvrđeno činjenično stanje tako i na primjenu materijalnih propisa. Ova utvrđenja tužbeni navodi nisu niti u jednom dijelu doveli u sumnju. Također, s obzirom na obim dostavljenog spisa predmeta javnopravnog tijela prvog stupnja kojeg je tuženik dostavio uz odgovor na tužbu Sud je utvrdio da nema potrebe za razmatranjem eventualnih daljnjih dokaznih prijedloga koje je tužitelj dostavljao tijekom žalbenog postupka.

            Slijedom izloženog Sud je na temelju odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima tužbeni zahtjev odbio kao neosnovan.

 

U Zagrebu 15. studenoga 2017.

 

                                                                                                                  Predsjednica vijeća

Ana Berlengi Fellner, v.r.