REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-21/18-5

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr. sc. Mirjane Juričić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa S. D., odvjetnica u Z., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi nedonošenja odluke o žalbi tužitelja, na sjednici vijeća održanoj 6. travnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Postupak se obustavlja.

 

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv tuženika jer u zakonom propisanom roku nije odlučio o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv rješenja Hrvatske narodne banke  ur.br.810-VIII-963R-2017-DH od 5. rujna 2017. kojim je odbijen zahtjev tužitelja na pravo na pristup informacijama.  

Tužitelj u tužbi u bitnome navodi da tuženik nije odlučio o žalbi koju je izjavio protiv rješenja Hrvatske narodne banke u roku propisanom člankom 120. Zakona o općem upravnom postupku te predlaže ovom Sudu da donese presudu kojom će naložiti tuženiku da  donese odluku po žalbi tužitelja.

Tuženik u odgovoru na žalbu navodi da je 12. ožujka 2018. donio rješenje klasa: UP-II-008-07/17-01/844, urbroj: 410-01/03-18-08 kojim je odbio žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Hrvatske narodne banke od 5. rujna 2017. Predlaže ovom Sudu da obustavi upravni spor.

Odredbom članka 43. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12.,  152/14., 94/16. i 29/17.) propisano je ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustavi spor.

Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona propisano je da će sud rješenjem obustavi spor kada nastupe razlozi propisni člankom 43. stavka 1. Zakona.

Kako je tijekom upravnog spora tuženik donio rješenje kojim je riješio žalbu tužitelja izjavljenu protiv Hrvatske narodne banke, proizlazi da nema više uvjeta za vođenje upravnog spora radi nedonošenja odluke o žalbi pa je Sud temeljem članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima riješio kao u izreci.

Napominje se da će Sud o zakonitosti rješenja tuženika od 12. ožujka 2018., odlučiti u predmetu poslovni broj: UsII-156/18.

 

U Zagrebu 6. travnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

Blanša Turić, v.r.