REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-206/18-6

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

 P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Sanje Štefan, članova  vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice mr. sc. B. L., S. K. Z., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 30. kolovoza 2018.

 

p r e s u d i o  j e

 

I.                   Poništava se rješenje Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., klasa: UP/II-008-07/18-01/30, urbroj: 401-01/06-18-3 od 5. travnja 2018.

II.                Poništava se rješenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-UP/I-411/2-2017 od 14. prosinca 2017.

III.             Prigovor se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

            Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-UP/I-411/2-2017 od 14. prosinca 2017. kojim je odbijen prigovor tužiteljice podnesen protiv obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-415/4-6-2017 od 1. prosinca 2017.

            Tužiteljica u tužbi u bitnome navodi da joj osporavanim rješenjem nije omogućen uvid u zatraženu dokumentaciju, niti dobivanje svih preslika dokumenata, te smatra da je tuženik potpuno krivo protumačio odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. Navodi da ne traži stvaranje novih informacija, već traži konkretan zapisnik s mjesta događaja i ostalu popratnu službenu dokumentaciju vezanu za postupanje policijskih službenika po dojavi. Predlaže ovom Sudu da usvoji tužbeni zahtjev i po potrebi zakaže raspravu.

            Tuženik u odgovoru na tužbu predlaže da se tužba odbije jer se radi o primjeni članka 18. stavka 5. u vezi članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama. Smatra da je tužiteljici temeljem odredbe članka 159. Zakona o općem upravnom postupku dostupna potvrda o prijavi koja joj je izdana, pa ne postoji, niti jedan razlog za osporavanje rješenja tuženika.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) sud je tužiteljici dostavio odgovor tuženika.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

U konkretnom slučaju ispunjeni su uvjeti za rješavanje ovog spora bez rasprave sukladno odredbi članka 36. točke 4. ZUS-a, a stranke izričito ne traže održavanje rasprave.

Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja o prigovoru Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-UP/I-411/2-2017 od 14. prosinca 2017. Naprijed navedenim rješenjem tijela prvog stupnja odbijen je kao neosnovan prigovor tužiteljice podnesen protiv obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-415/4-6-2017 od 1. prosinca 2017., kojim se tužiteljica obavještava da se njen zahtjev ne smatra zahtjevom za pristup informacijama sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama te ju se ujedno obavještava na koji način može ostvariti svoje pravo.

Odredbom članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13. i 85/15., dalje: ZPPI) propisano je da se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije. Prema odredbi članka 23. stavka 1. točke 6. ZPPI-a tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu kad obavještava korisnika da se podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. ovoga  Zakona, pri čemu je dužno uputiti korisnika na način ostvarivanja njegova traženja.

Tijelo prvog stupnja je pozivom na odredbu članka 122. stavka 3. u svezi s odredbom članka 156. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09. – dalje: ZUP) povodom prigovora tužiteljice donijelo rješenje kojim taj prigovor odbija, a imajući u vidu naprijed navedene odredbe ZPPI-a.

Međutim, tuženik, kao i tijelo prvog stupnja odbijajući prigovor tužiteljice protiv naprijed navedene obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z. nepravilno su primijenili kako odredbe materijalnog tako i postupovnog propisa.

Naime, prema odredbi članka 156. ZUP-a osoba koja smatra da joj je drugim postupanjem javnopravnog tijela iz područja upravnog  prava, o kojem se ne donosi rješenje, povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes, može izjaviti prigovor sve dok takvo postupanje traje ili traju  njegove posljedice. Prema članku 122. stavka 3. naprijed navedenog Zakona o prigovoru odlučuje čelnik tijela rješenjem u roku od osam dana od dana izjavljivanja prigovora.

U konkretnom slučaju prigovor nije uopće dopušten kao pravni lijek jer se ovdje ne radi o postupanju javnopravnog tijela u smislu naprijed navedene odredbe članka 156. ZUP-a kako to pogrešno smatra tuženik već  o obavijesti koju je tijelo javne vlasti dužno izdati podnositelju zahtjeva za pristup informacijama u smislu odredbe članka 23. stavka 1. točke 6. ZPPI-a, a na koju obavijest se primjenjuje odredba članka 155. ZUP-a.

Prema pak odredbi članka 155. ZUP-a, prigovor se može izjaviti ako javnopravno tijelo odbije izdati obavijest u pisanom obliku (stavak 3.), odnosno ako javnopravno tijelo u propisanom roku ne izda obavijest (stavak 4.), o čemu se ovdje ne radi jer je tužiteljici dostavljena obavijest kojom se obavještava o načinu ostvarivanja njenog traženja.

Slijedom navedenog kako nije dopušten prigovor protiv obavijesti kojom javnopravno tijelo obavještava korisnika da se njegov podnesak ne smatra zahtjevom za pristup informacijama u smislu odredbe članka 18. stavka 5. ZPPI to je valjalo osporeno rješenje kao i rješenje tijela prvog stupnja poništiti te prigovor odbaciti.

Trebalo je stoga na temelju odredbe članka 58. stavka 1. ZUS-a odlučiti kao u izreci.

 

    

U Zagrebu 30. kolovoza 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

  Blanša Turić, v.r.