REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-203/18-5

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i mr. sc. Inge Vezmar Barlek članica vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec,  zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja mr. sc. R. M. iz Đ., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., klasa: UP/II-008-07/18-01/101, urbroj: 401-01/06-18-3 od 5. travnja 2018., radi prava na pristup informacijama,  na sjednici vijeća održanoj dana 11. srpnja 2018.

 

p r e s u d i o   j e

 

I Poništava se rješenje Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., klasa: UP/II-008-07/18-01/101, urbroj: 401-01/06-18-3 od 5. travnja 2018.

II Poništava se rješenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-UP/I-14/3-2018 od 12. siječnja 2018.

III Prigovor se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-UP/I-14/3-2018 od 12. siječnja 2018. kojim je odbijen prigovor tužitelja podnesen protiv obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-415/5-2-2017 od 28. prosinca 2017.

Tužitelj u tužbi navodi da mu nije omogućen uvid u traženu dokumentaciju niti dobivanje traženih preslika dokumenata te smatra da tuženik potpuno krivo tumači odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama jer on ne traži stvaranje nove informacije već traži konkretan zapisnik s mjesta  događaja i ostalu popratnu službenu dokumentaciju vezanu uz postupanje policijskih službenika po dojavi. Predlaže da Sud usvoji tužbeni zahtjev i po potrebi zakaže raspravu.

Tuženik u odgovoru na tužbu predlaže tužbu odbiti jer se ovdje radi o primjeni odredbe članka 18. stavka 5. u svezi članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama. Ističe da je u konkretnom slučaju tužitelju temeljem odredbe članka 159. Zakona o općem upravnom postupku dostupna potvrda o prijavi koja mu je i izdana pa ne postoji niti jedan razlog za pobijanje rješenja tuženika.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) sud je tužitelju dostavio odgovor na tužbu tuženika koji se nije posebno očitovao.

Prije svega, ispunjeni su uvjeti za rješavanje ovog spora bez rasprave sukladno odredbi članka 36. točke 4. ZUS-a, a stranke izričito ne traže održavanje rasprave.

Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja o prigovoru Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-UP/I-14/3-2018 od 12. siječnja 2018. Naprijed navedenim rješenjem tijela prvog stupnja odbijen je kao neosnovan prigovor tužitelja podnesen protiv obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-415/5-2-2017 od 28. prosinca 2017., kojim se tužitelja izvještava da se njegov zahtjev ne smatra zahtjevom za pristup informacijama sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama te ga se ujedno obavještava na koji način može ostvariti svoje pravo.

Prema odredbi članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15., dalje: ZPPI) ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije. Prema odredbi članka 23. stavka 1. točke 6. ZPPI-a tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu kad obavještava korisnika da se podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. ovoga  Zakona, pri čemu je dužno uputiti korisnika na način ostvarivanja njegova traženja.

Tijelo prvog stupnja je pozivom na odredbu članka 122. stavka 3. u svezi s odredbom članka 156. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09. – dalje: ZUP) povodom prigovora tužitelja donijelo rješenje kojim taj prigovor odbija, a imajući u vidu naprijed navedene odredbe ZPPI-a.

Međutim, tuženik, kao i tijelo prvog stupnja odbijajući prigovor tužitelja protiv naprijed navedene obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z. nepravilno su primijenili kako odredbe materijalnog tako i postupovnog propisa.

Naime, prema odredbi članka 156. ZUP-a osoba koja smatra da joj je drugim postupanjem javnopravnog tijela iz područja upravnog  prava, o kojem se ne donosi rješenje, povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes, može izjaviti prigovor sve dok takvo postupanje traje ili traju  njegove posljedice. Prema članku 122. stavka 3. naprijed navedenog Zakona o prigovoru odlučuje čelnik tijela rješenjem u roku od osam dana od dana izjavljivanja prigovora.

U konkretnom slučaju prigovor nije uopće dopušten kao pravni lijek jer se ovdje ne radi o postupanju javnopravnog tijela u smislu naprijed navedene odredbe članka 156. ZUP-a kako to pogrešno smatra Povjerenik za informiranje već  o obavijesti koju je tijelo javne vlasti dužno izdati podnositelju zahtjeva za pristup informacijama u smislu odredbe članka 23. stavka 1. točke 6. ZPPI-a, a na koju obavijest se primjenjuje odredba članka 155. ZUP-a.

Prema pak odredbi članka 155. ZUP-a,prigovor se može izjaviti ako javnopravno tijelo odbije izdati obavijest u pisanom obliku (stavak 3.), odnosno ako javnopravno tijelo u propisanom roku ne izda obavijest (stavak 4.), o čemu se ovdje ne radi jer je tužitelju dostavljena obavijest broj: 511-17-01/3-415/5-2-2017 od 28. prosinca 2017. kojim ga se obavještava o načinu ostvarivanja njegova traženja.

Slijedom navedenog kako nije dopušten prigovor protiv obavijesti kojom javnopravno tijelo obavještava korisnika da se njegov podnesak ne smatra zahtjevom za pristup informacijama u smislu odredbe članka 18. stavka 5. ZPPI to je valjalo osporeno rješenje kao i rješenje tijela prvog stupnja poništiti te prigovor odbaciti.

Trebalo je stoga na temelju odredbe članka 58. stavka 1. ZUS-a odlučiti kao u izreci.

           

U Zagrebu 11. srpnja 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

Marina Kosović Marković, v.r.