REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-197/18-7

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, Eveline Čolović Tomić i mr. sc. Inge Vezmar Barlek članica vijeća, te sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice B. L. mr. spec. klin psiholog, iz S... K. -Z., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., KLASA: UP/II-008-07/18-01/324, URBROJ: 401-01/06-18-2 od 19. travnja 2018., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj dana 12. srpnja 2018.

 

p r e s u d i o   j e

 

I Poništava se rješenje Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., UP/II-008-07/18-01/324, URBROJ: 401-01/06-18-2 od 19. travnja 2018.

II Poništava se rješenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-UP/I-14/7-2018 od 23. ožujka 2018.

III Prigovor se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-UP/I-14/7-2018 od 23. ožujka 2018., kojim je odbijen njezin prigovor podnesen protiv obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-415/7-2-2018 od 8. ožujka 2018. U toj obavijesti tužiteljica je obaviještena da se njezin zahtjev od 1. ožujka 2018. ne smatra zahtjevom za pristup informacijama u smislu članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15., dalje: ZPPI) jer iz sadržaja zahtjeva proizlazi da je zatražen uvid u spis.

Tuženik je ocijenio zakonitim rješenje o prigovoru protiv opisane obavijesti iz istog razloga.

Tužiteljica u tužbi navodi da  joj  tuženik ponovno krši prava zagarantirana Ustavom i zakonom i zahtjeva da se tuženik upozori da svoj posao treba obavljati korektno i savjesno, a ne da prepisuje dokumente, jer ju u obrazloženju pobijanog rješenja pogrešno imenuje i navodi netočne podatke. Predlaže da Sud usvoji tužbeni zahtjev i omogući pristup informacijama i dokumentima koje je tražila.

Tuženik u odgovoru na tužbu predlaže tužbu odbiti jer se ovdje radi o primjeni odredbe članka 18. stavka 5. u svezi članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama. Ističe da je u konkretnom slučaju tužiteljici temeljem odredbe članka 159. Zakona o općem upravnom postupku dostupna potvrda o prijavi koja joj  je i izdana pa ne postoji niti jedan razlog za pobijanje rješenja tuženika.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12.,152/14., 94/16. i 29/17., dalje ZUS). sud je tužiteljici dostavio odgovor na tužbu tuženika te je ona ustrajala u tužbi ističući da navodi odgovora na tužbu ne odgovaraju istini te predlaže održavanje rasprave, ako je to potrebno.

Tužba je osnovana iz razloga koji se nastavno navode.

Obzirom na to da tužiteljica osporava primjenu prava, a stranke ni u tužbi, niti u odgovoru na tužbu nisu izričito zahtijevale održavanje rasprave, Sud je konkretni spor riješio bez rasprave sukladno odredbi članka 36. točka 4. ZUS-a.

 Iz podataka spisa proizlazi da je osporenim rješenjem odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja o prigovoru Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-UP/I-14/7-2018 od 23. ožujka 2018.

Naprijed navedenim rješenjem tijela prvog stupnja odbijen je kao neosnovan prigovor tužitelja podnesen protiv obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave K.-z., broj: 511-17-01/3-415/7-2-2018 od 8. ožujka 2018, kojim se tužiteljicu  obavještava da se njezin zahtjev ne smatra zahtjevom za pristup informacijama sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama te ju se, ujedno, obavještava na koji način može ostvariti svoje pravo.

Prema odredbi članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15., dalje: ZPPI) ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije. Prema odredbi članka 23. stavka 1. točke 6. ZPPI-a tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu kad obavještava korisnika da se podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. ovoga  Zakona, pri čemu je dužno uputiti korisnika na način ostvarivanja njegova traženja.

Sve navedeno se odnosi upravo na konkretan zahtjev tužiteljice pa je to pravilno ocijenjeno u osporenom rješenju.

Međutim, čelnik javnopravnog tijela je imajući u vidu citirane odredbe ZPPI-a, a pozivom na odredbu članka 122. stavka 3. u svezi s odredbom članka 156. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09. – dalje: ZUP) povodom prigovora tužiteljice donio rješenje kojim taj prigovor odbija, a tuženik je meritorno odlučivao o žalbi na to rješenje.

Time što su meritorno odlučivali o prigovoru protiv naprijed navedene obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave K.-z., tuženik, kao i  čelnik  javnopravnog tijela, su nepravilno primijenili odredbe materijalnog i postupovnog propisa.  jer su pogrešno primijenili odredbe članaka 156. i  članka 122. stavka 3. ZUP-a

Prema odredbi članka 156. ZUP-a, osoba koja smatra da joj je drugim postupanjem javnopravnog tijela iz područja upravnog  prava, o kojem se ne donosi rješenje, povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes, može izjaviti prigovor sve dok takvo postupanje traje ili traju njegove posljedice, a prema članku 122. stavka 3. ZUP-a, o prigovoru odlučuje čelnik tijela, rješenjem u roku od osam dana od dana izjavljivanja prigovora.

U konkretnom slučaju prigovor uopće nije dopušten jer se ovdje ne radi o postupanju javnopravnog tijela u smislu naprijed navedene odredbe članka 156. ZUP-a kako to pogrešno smatra  tuženik, već se radi o obavijesti koju je tijelo javne vlasti dužno izdati podnositelju zahtjeva za pristup informacijama u smislu odredbe članka 23. stavka 1. točke 6. ZPPI-a, a na koju obavijest se primjenjuje odredba članka 155. ZUP-a.

 

 Naime, prema odredbi članka 155. ZUP-a, prigovor se može izjaviti ako javnopravno tijelo odbije izdati obavijest u pisanom obliku (stavak 3.), odnosno ako javnopravno tijelo u propisanom roku ne izda obavijest (stavak 4.), o čemu se ovdje ne radi jer je tužiteljici dostavljena obavijest broj: 511-17-01/3-415/5-2-2017 od 28. prosinca 2017. kojim se obavještava o načinu ostvarivanja njezinog traženja.

            Obzirom na navedeno, prigovor protiv obavijesti kojom javnopravno tijelo obavještava korisnika da se njegov podnesak ne smatra zahtjevom za pristup informacijama u smislu odredbe članka 18. stavka 5. ZPPI-a,  nije dopušten.

            Stoga je,  na temelju odredbe članka 58. stavka 1. ZUS-a valjalo osporeno rješenje, kao i rješenje čelnika javnopravnog tijela poništiti, a  prigovor odbaciti i odlučiti kao u izreci.

           

U Zagrebu 12. srpnja 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

                                                                                                                                                                                                                                                           Senka Orlić-Zaninović, v.r.