REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-189/18-9

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Mirjane Čačić i Senke Orlić Zaninović, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Grada Z., Z., kojeg zastupa opunomoćenica M. T. M., dipl.iur, protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. Š. iz Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. D., odvjetnica u Z., u predmetu radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 12. rujna 2018.

 

 p r e s u d i o  j e

 

I.Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje klasa: UP/II-008-07/18-01/122, urbroj: 401-01/10-18-5 od 11. travnja 2018.

                        II. Odbija se zahtjev zainteresirane osobe za naknadu troškova upravnog spora.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je pokrenuo upravni spor radi poništenja rješenja tuženika kojim je poništeno rješenje Grada Z., klasa: 008-02/17-002/558, urbroj: 251-02-22/007-17-17 od 17. studenog 2017. i predmet je vraćen na ponovni postupak. Navedenim rješenjem prvostupanjskog tijela odbijen je zahtjev zainteresirane osobe za pristup informacijama o ukupnim isplatama svim odvjetničkim društvima/odvjetničkim uredima/odvjetnicima po polugodištima u razdoblju od 1. do 31. srpnja 2017., temeljem članka 15. stavka 2. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama uz obrazloženje da zatražene informacije predstavljaju poslovnu tajnu.

Tužitelj u tužbi iznosi da informacija koju je podnositelj zatražio ne predstavlja informaciju u smislu odredbe članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama te ističe da intelektualne i osobne usluge svim odvjetničkim društvima, uredima i odvjetnicima plaća s pozicije 24 proračuna Grada Z., a objavom podataka o isplati s te pozicije ne dobiva se potpuna i točna informacija jer u slučaju uspjeha u sporu iznosi isplaćeni s pozicije 24 vraćaju se u proračun Grada Z. Također navodi da se odvjetnicima isplaćuje naknada iz pozicije nadležnog ureda Grada Z., a trenutno postoje 24 gradska ureda, ovisno o vrsti usluge koju odvjetnik pruža. Napominje da odvjetnici predujmuju troškove na ime sudskih pristojbi koji im se potom refundiraju zbog čega podaci koje podnositelj traži ne postoje kao gotov podatak nego je za dobivanje tih podataka potrebno izvršiti uvid u svaki pojedini predmet i izlučiti ih iz svakog pojedinog spisa kako bi se ovisno o uspjehu u svakom pojedinom sporu od isplate iz dokumenta „rashodi i izdaci po poslovnom suradniku“ odbila sredstva koja su s osnove naknade troškova vraćena u proračun Grada Z. Poziva se na stajalište ovog Suda izraženo u presudi broj UsII-200/17 od 14. rujna 2017., i UsII-142/17 od 4. listopada 2017. Ističe da bi se potpuna i točna informacija mogla dobiti tek stavljanjem u odnos isplate s jedne strane pozicije i uplata na drugim pozicijama što znači da radnje koje bi trebalo izvršiti da bi se udovoljilo zahtjevu zainteresirane osobe predstavljaju stvaranje nove informacije zbog čega zaključuje da se zahtjev ne može smatrati zahtjevom u smislu odredbe članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama. Poziva se i na sudsku praksu prema kojoj pravo na pristup informacijama ne uključuje pravo zahtijevati posebnu obradu podataka te predlaže da Sud tužbeni zahtjev usvoji i poništi rješenje tuženika.

Tuženik je, sukladno odredbi članka 32. Zakona o upravnim sporovima("Narodne novine" broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) dostavio odgovor na tužbu kojim u cijelosti ostaje kod razloga navedenih u rješenju koje je predmetom ocjene zakonitosti u ovom upravnom sporu. Smatra da tijelo javne vlasti nije dužno raditi analizu i obradu traženih podataka koji se nesporno nalaze u dokumentu „rashodi i izdaci po poslovnom suradniku“. Poziva se na odredbu članka 7. stavka 2. točke 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/14., 115/15., 87/16.), a posebno ističe da predmet zahtjeva nije bio podatak o tome koliko je od isplaćenog iznosa odvjetnicima vraćeno u proračun. Predlaže da Sud tužbeni zahtjev odbije.

Zainteresirana osoba također je dostavila odgovor na tužbu kojim prvenstveno predlaže tužbu odbaciti kao nedopuštenu jer se temelji na razlozima koji nisu navedeni u rješenju kojim je zahtjev odbijen. Obrazlaže postojanje javnog interesa za ostvarivanje prava na pristup traženim informacijama te predlaže saslušanje gradonačelnika M. B. i odvjetnika M. R. iz Z. Predlaže da Sud tužbeni zahtjev odbije i potražuje trošak sastava odgovora na tužbu u iznosu od 2.500,00 kn.

Tužitelj je podneskom od 27. lipnja 2018., dostavio očitovanje na odgovor tuženika te se poziva na stajalište ovog Suda izraženo u ranije donesenim presudama (UsII-91/18 od 12. travnja 2018., UsII-230/17 od 10. siječnja 2018. i presude na koje se poziva u tužbi).

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Odredbom članka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.), propisano je pod točkom 3. da je informacija svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

U konkretnom slučaju zainteresirana osoba zahtjevom je tražila dostavu podataka o ukupnim isplatama pružateljima odvjetničkih usluga u razdoblju od 1. do 31. srpnja 2017. Ove isplate tužitelj je dužan voditi sukladno članku 7. stavku 2. točki 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu na koji se tuženik poziva u odgovoru na tužbu. Tužitelj niti ne osporava da se traženi podaci nalaze u dokumentu „rashodi i izdaci po poslovnom suradniku“ već tužbenim navodima ukazuje da ovi podaci nisu potpuni i točni jer ovise o rezultatima konkretnih predmeta koje su pojedini odvjetnici vodili te bi dostava točnih i potpunih podataka zahtijevala obradu podataka što ne predstavlja informaciju u smislu naprijed navedene odredbe članka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S obzirom na ove tužbene navode valja istaći da predmet zahtjeva nisu sredstva isplaćena za odvjetničke usluge ovisno o uspjehu u sporu već ukupno isplaćena sredstva za odvjetničke usluge davateljima tih usluga u razdoblju od 1. srpnja do 31. srpnja 2017. Iz navedenog razloga tužbeni navodi prema kojima tražena informacija nije informacija koju bi tužitelj kao javnopravno tijelo bio dužan dati, nisu od utjecaja na donošenje drugačije odluke u ovoj upravnoj stvari.

Tužitelj tužbenim navodima ne ustraje u tvrdnji da tražena informacija predstavlja poslovnu tajnu, a Sud u cijelosti prihvaća stajalište tuženika izraženo u osporenom rješenju prema kojem se tražene informacije odnose na raspolaganje javnim sredstvima te su kao takve dostupne javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa sukladno odredbi članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Također u ovom upravnom sporu uopće nije doveden u sumnju javni interes za dostavom traženih podataka na što zainteresirana osoba upućuje u svom odgovoru na tužbu i predlaže saslušanje svjedoka. Zainteresirana osoba također neosnovano predlaže odbaciti tužbu kao nedopuštenu iz razloga što se temelji na prigovorima koji nisu izneseni tijekom upravnog postupka. Kako su razlozi za odbačaj tužbe propisani odredbom članka 30. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, a sadržaj tužbe ne određuje njezinu dopuštenost, to ovaj prigovor nije pravno relevantan u predmetnom upravnom sporu. Kako odgovor zainteresirane osobe ne sadrži pravnorelevantne razloge za donošenje odluke u ovom upravnom sporu, to je zahtjev zainteresirane osobe za naknadu troška sastava odgovora na tužbu, odbijen kao neosnovan.

Iz navedenih razloga, na temelju odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, Sud je presudio kao pod točkom I. izreke, dok se odluka pod točkom II. temelji na odredbi članka 79. stavka 4. istog Zakona.

 

U Zagrebu 12. rujna 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

                                                                                                            Ana Berlengi Fellner, v.r.