REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-184/18-5

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Sanje Štefan, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članova vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Z. H. d.o.o., Z., zastupanog po punomoćniku M. R., odvjetniku iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave, u predmetu prava na pristup informacijama,   na sjednici vijeća održanoj 13. lipnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Prema odredbi članka 41. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.), tužitelj može povući tužbu sve do zaključenja rasprave, a kad se rasprava ne vodi, do donošenja odluke suda. Povlačenje tužbe ne može se opozvati. U slučaju povlačenja tužbe sukladno stavku 3. navedene zakonske odredbe, spor se obustavlja.

            Tužitelj je podneskom koji je zaprimljen kod ovog suda dana 25. svibnja 2018., povukao tužbu prije donošenja odluke u ovoj stvari, pa je primjenom citirane odredbe članka 41. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima, valjalo riješiti kao u izreci rješenja.

 

U Zagrebu 13. lipnja 2018.

 

                                          Predsjednica vijeća:

 Sanja Štefan, v.r.