REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-182/18-4

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, Sanje Štefan i Blanše Turić, članica  vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice B. L. iz S. K. Z., protiv tužene Povjerenice za informiranje, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 5. srpnja 2018.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Povjerenice za informiranje, Z., klasa: UP/II-008-07/18-01/177, urbroj: 401-01/06-18-2 od 26. ožujka 2018.

 

Obrazloženje

 

Osporavanim rješenjem tuženice odbijena je tužiteljičina žalba izjavljena protiv rješenja bolnice K. T., broj: 05-10/20-2017 od 2. siječnja 2018.

Navedenim rješenjem bolnice K. T. (u daljnjem tekstu: Bolnica) odbijen je tužiteljičin zahtjev za pristup informacijama kojim je zatražila cjelovite preslike svih zapisnika sa sjednica Upravnog vijeća Bolnice održanih 23. studenoga 2017. i 20. prosinca 2017. Zahtjev je odbijen na temelju članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", 25/13. i 85/15.; u daljnjem tekstu: ZPPI).

 U tužbi tužiteljica ističe da su joj rješenjem Povjerenice za informiranje povrijeđena prava zajamčena Ustavom i Zakonom o pravu na pristup informacijama. Predlaže Sudu da osporavano rješenje poništi i omogući joj pristup informacijama.

Tuženica u odgovoru na tužbu u bitnom navodi da nisu razvidni konkretni razlozi za pokretanje upravnog spora u smislu članka 23. stavka 1. točke 7. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine,“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17.; u daljnjem tekstu: ZUS) zbog čega se u odgovoru na tužbu  ponavljaju razlozi koji su bili odlučni za donošenje osporavanog rješenja. Smatrajući da je tužiteljičin zahtjev pravilno odbijen na temelju članka 23. stavka 5. točke 5. ZPPI-a, predlaže odbijanje tužbe.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Iz spisa predmeta dostavljenog ovom Sudu uz tužbu i odgovor na tužbu proizlazi da je tužiteljičin zahtjev za pristup informacijama odbijen na temelju članka 23. stavka 5. točke 5. ZPPI-a. Tom je odredbom propisano da tijelo javne vlasti može rješenjem odbiti zahtjev za pristup informaciji ako jedan ili više međusobno povezanih podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja javnopravnog tijela.

U postupku koji je prethodio donošenju osporavanog rješenja utvrđeno je da je tužiteljica 2016. podnijela deset zahtjeva za pristup informacijama, a u 2017., prije predmetnog zahtjeva, podnijela je devet zahtjeva, dok su s tužiteljicom povezani korisnici M. C. i R. M. podnijeli po dva zahtjeva, a M. M.1 i M. M.2 po jedan zahtjev te su protiv odluka Bolnice podnijeli 26 žalbi. Utvrđeno je da su tužiteljica i M. C. zaposlenici Bolnice, a R. M. bivši zaposlenik Bolnice. Nadalje je utvrđeno da je tužiteljica zaposlenica i članica Upravnog vijeća i Radničkog vijeća Bolnice te su joj dostupne odnosno poznate sve tražene informacije. U takvoj je situaciji, prema mišljenju tuženice, upitan smisao podnošenja zahtjeva koji, zajedno sa sadržajem žalbe protiv prvostupanjskog rješenja, upućuje na zaključak da je tužiteljičina namjera koristiti ZPPI kao alat u osobnom sukobu s Bolnicom odnosno njenom ravnateljicom i ostalim zaposlenicima. U postupku je utvrđeno je da su 2017. godine tužiteljica i s njom povezane osobe tražile od Bolnice veliki broj informacija koje se odnose na dugo vremensko razdoblje, uključujući i neprecizno određene informacije („sve“ informacije), čime je, prema ocjeni tuženice, došlo do zlouporabe prava na pristup informacijama s posljedicom onemogućavanja Bolnice u redovitom i funkcionalnom obavljanju djelatnosti. Tuženica iscrpno obrazlaže svoju ocjenu da takvi, neselektivni, zahtjevi za pristup informacijama kojima se traži velika količina informacija i koji se odnose na dugo vremensko razdoblje predstavljaju zlouporabu ZPPI-a.

Smatrajući da je tuženica u konkretnom slučaju pravilno utvrdila i ocijenila sve činjenice i okolnosti slučaja relevantne za ocjenu o postojanju zlouporabe prava te prihvaćajući u cijelosti razloge na kojima je tuženica zasnovala ocjenu da je u konkretnom slučaju riječ o zlouporabi prava na pristup informacijama, Sud smatra osporavano rješenje zakonitim.

Slijedom iznesenoga, valjalo je na temelju članka 57. stavka 1. ZUS-a odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 5. srpnja 2018.

 

Predsjednica vijeća                                                                                                          

                                                                                                    dr. sc. Sanja Otočan, v.r.