REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-177/18-9

 

 

 

 

 

U I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića, predsjednika vijeća, mr.sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja mr.sc. R. M. iz Đ., protiv rješenja tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., klasa: UP/II-008-07/18-01/246, urbroj: 401-01/11-18-1 od 29. ožujka 2018., radi prava na pristup informacijama, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude ovog Suda, poslovni broj: UsII-177/18-6 od 11. srpnja 2018.,  na sjednici vijeća održanoj 19. rujna 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Žalba se odbacuje.

 

Obrazloženje

 

Protiv presude ovog Suda, poslovni broj: UsII-177/18-6 od 11. srpnja 2018., tužitelj R. M. podnio je žalbu.

Žalba nije dopuštena.

Odredbama Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS), nije propisana mogućnost podnošenja žalbe protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske niti je takva mogućnost predviđena nekim drugim pozitivnim zakonom.

Slijedom navedenog, Sud je na temelju odredbe članka 72. ZUS-a, žalbu odbacio kao nedopuštenu.

 

U Zagrebu 19. rujna 2018.

 

                                                                                                          Predsjednik vijeća                                             Boris Marković, v.r.