REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-161/18-5

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice L. F. B. iz P., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., u predmetu radi ostvarivanja prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 11. srpnja 2018.

 

p r e s u d i o  j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Povjerenika za informiranje, klasa: UP/II-008-07/18-01/240, urbroj: 401-01/11-18-1 od 28. ožujka 2018.

 

Obrazloženje

 

U izreci navedenim rješenjem tuženika odbačena je kao nedopuštena žalba tužiteljice u kojoj je navela da se Općinski sud u Puli nije očitovao zašto nije u mogućnosti rekonstruirati presliku iz zbirke isprava Z-1089/1947 k.o. V., familije F. iz V., s obzirom da je u skladu sa zemljišnom knjigom u zk. ulošku 1049 k.o. V. upisana cjelokupna imovina familije F. iz V., a ista je isticana prije i nakon donošenja rješenja o nasljeđivanju.

Tužiteljica je ovom Sudu podnijela tužbu kojom ponavlja žalbe navode i predlaže da Sud na temelju svoje nadležnosti uvaži tužbu zbog nerješavanja zahtjeva vezano za preslik zbirke isprava Z-1089/1947 k.o. V. Tužiteljica je tužbom kao tuženika naznačila Općinski sud u Puli, međutim uz tužbu je dostavila rješenje Povjerenika za informiranje od 28. ožujka 2018. te je tužba podnesena u roku i u skladu s uputom o pravnom lijeku sadržanom u tom rješenju. Stoga je sud tužbu razmotrio u okviru svoje nadležnosti propisane odredbom članka 3. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) kao tužbu kojom se osporava zakonitost pojedinačne odluke javnopravnog tijela, odnosno rješenja Povjerenika za informiranje od 28. ožujka 2018.

Sukladno odredbi članka 32. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima tužba je dostavljena na odgovor tuženiku koji se očitovao podneskom od 29. svibnja 2018. u  cijelosti ostajući kod stajališta sadržanih u rješenju od 28. ožujka 2018.

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima odgovor na tužbu dostavljen je tužiteljici.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Tuženik se osporenim rješenjem pozvao na odredbu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13. i 85/15.) kojim je propisano da je informacija svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea neovisno o načinu na koji je prikazan, kao i svaki podatak koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti. Tuženik se također pozvao na odredbu članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama prema kojem se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjavanja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveza, izradu analize ili tumačenja nekog propisa kao ni stvaranje nove informacije. S obzirom na zahtjev tužiteljice koji se odnosi na rekonstrukciju preslike zbirke isprava Z-1089/1947 k.o. V., a koji je tužiteljica podnijela Općinskom sudu u Puli 4. veljače 2018., tuženik je ocijenio da ovakav zahtjev ne predstavlja zahtjev za pristup informacijama u smislu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama zbog čega je žalbu tužiteljice, pozivom na odredbu članka 114. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, odbacio kao nedopuštenu.

Tužbenim navodima tužiteljica ni u kojem dijelu nije dovela u sumnju pravilnost i zakonitost stajališta navedenih u osporenom rješenju.

Prema ocjeni ovog Suda tuženik je zaprimljenu žalbu tužiteljice riješio pravilnom primjenom mjerodavnog materijalnog propisa u zakonito provedenom upravnom postupku.

Iz navedenih razloga na temelju odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima tužbeni zahtjev valjalo je odbiti kao neosnovan.

 

U Zagrebu 11. srpnja 2018.

 

Predsjednica vijeća

Ana Berlengi Fellner, v.r.