REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-160/17-7

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Veleučilište M. M., K., K., kojeg zastupa dekanica L. B., protiv tuženika Povjerenika za informiranje, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe N. Š. iz Š., u predmetu radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 7. ožujka 2018.

 

p r e s u d i o  j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev radi poništenja rješenje Povjerenika za informiranje, klasa: UP/II-008-07/17-01/441, urbroj: 401-01/06-17/01 od 9. lipnja 2017.

 

Obrazloženje

 

Tužbenim zahtjevom tužitelj predlaže poništenje       rješenja tuženika, klasa: UP/II-008-07/17-01/441, urbroj: 401-01/06-17/01 od 9. lipnja 2017. i naknadu troška upravnog postupka te donošenje rješenja o odgodnom učinku izvršenja rješenja tuženika. Rješenjem tuženika poništeno je rješenje tužitelja, klasa: 008-04/16-01/06., urbroj: 2182/1-12/3-2-6-1-2 od 7. studenoga 2016.,  kojim je odbijen zahtjev zainteresirane osobe N. Š. za dostavu preslike dokumentacije vezano za postupak natječaja za izbor na odgovarajuće radno mjesto pod točkom 2. izvršitelj/izvršiteljica za radno mjesto prve vrste asistent u znanstvenom području – biotehničke znanosti, polje prehrambena tehnologija koji je tužitelj raspisao 4. ožujka 2016. i koji je poništen odlukom stručnog vijeća o poništavanju javnog natječaja, klasa: 602-04/16-01/09 te ponovno raspisan 25. srpnja 2016.

            Tužitelj smatra da je rješenjem od 7. studenoga 2016. pravilno i na zakonu osnovano odbio zahtjev zainteresirane osobe N. Š. za pristup informacijama vezanim uz ovaj natječaj kojima je tražio preslike različite dokumentacija koja se odnosi na raspisivanje, poništenje, ponovno raspisivanje i provedbu natječaja. Smatra da kao tijelo javne vlasti ima ne samo pravo, nego i obvezu čuvanja osobnih podataka pri čemu se poziva na odredbu članka 15. stavka 2. podstavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.). Ističe da je zainteresirana osoba svojim zahtjevom tražila informacije koje sadrže osobne podatke  prijavljenih pristupnika, a ove podatke tužitelj može dati za daljnje korištenje samo i isključivo uz privolu tih pristupnika. Kako je tuženik povodom žalbe zainteresirane osobe poništio rješenje tužitelja, a u obrazloženju rješenja nije potpuno ni pravilno obrazložio razloge za utvrđeno činjenično stanje te je počinio niz bitnih povreda postupka što je dovelo do pogrešne primjene materijalnog prava, tužitelj predlaže da Sud poništi rješenje tuženika.

            U odgovoru na tužbu tuženik se poziva na odredbu članka 25. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama koja propisuje da su tijela javne vlasti dužna tuženiku, u postupku po žalbi protiv rješenja o ograničenju informacije iz članka 15. stavka 2. i 3. tog Zakona omogućiti uvid u informacije koje su predmet postupka. Također se poziva na odredbu članka 113. stavka 6. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09.) kojom je propisano da ako prvostupanjsko tijelo ne odbaci žalbu ili ne zamijeni pobijano rješenje novim, bez odgode će dostaviti žalbu sa spisom predmeta drugostupanjskom tijelu. Smatra da je s obzirom na  navedene odredbe, tužitelj kao prvostupanjsko tijelo javne vlasti, koje ni nakon višekratnog traženja i požurivanja nije tuženiku dostavilo spis predmeta, onemogućilo tuženika da utvrdi zakonitost/nezakonitost prvostupanjskog rješenja za što je bilo potrebno uzeti u obzir sve relevantne činjenice bitne za rješavanje predmetnog zahtjeva. Ističe da tužitelj navodi povredu materijalnih i procesnih propisa, ali niti navodi točno kojih propisa, niti predlaže dokaze za navedene tvrdnje zbog čega smatra da tužitelj nastupa s pozicije obijesnog parničenja i stvaranja nepotrebnih troškova podnošenjem tužbe umjesto da postupa po rješenju tuženika. Smatra nejasnim razloge za donošenje rješenja o odgodnom učinku budući da rješenjem nije omogućen pristup informacijama nego je naloženo postupanje u ponovnom postupku. Poziva se i na odredbu članka 79. Zakona o upravnim sporovima koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva i predlaže da Sud donese odluku po kojoj će svaka stranka u ovom upravnom sporu snositi svoje troškove. Predlaže da Sud tužbeni zahtjev odbije i potvrdi rješenje tuženika.

            Zainteresirana osoba mr.sc. N. Š. dostavio je odgovor na tužbu u kojem navodi kronologiju raspisivanja javnog natječaja i iskazuje sumnju na nezakonitu provedbu tih natječaja u kojima je kao pristupnik izravno mogao biti oštećen, zbog čega je zahtjevom za ostvarivanje prava na pristup informacijama zatražio kopiju svih relevantnih dokumenata u provedbi navedenih natječaja. Ne predlaže način odlučivanja u svezi s postavljenim tužbenim zahtjevom.

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) odgovor tuženika i zainteresirane osobe dostavljeni su tužitelju.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            Odredbom članka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je značenje prava na pristup informacijama kao prava koje obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

            Tužitelj je tijelo javne vlasti i kao takav obveznik je omogućavanja prava na pristup informacijama. Tužitelj je kao prvostupanjsko tijelo bio dužan spis predmeta dostaviti tuženiku zajedno sa žalbom, a spis predmeta naročito je trebalo dostaviti po izričitom pozivu tuženika. Dostavljanje podataka spisa predmeta tijela javnih vlasti tuženiku odnosi se i na slučajeve u kojima je pravo na pristup informacijama ograničeno iz razloga propisanih odredbom članka 15. stavka 2. tog Zakona, jer kako pravilno ističe tuženik to proizlazi iz odredbe članka 25. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

            U konkretnom slučaju zainteresirana osoba tražila je pristup podacima koji se odnose na javni natječaj za radno mjesto kod tužitelja. Na ovom javnom natječaju zainteresirana osoba sudjelovala je kao pristupnik te je obaviještena da je u postupku po provedenom javnom natječaju primljena druga pristupnica.

Javni natječaj za radno mjesto asistenta kod tužitelja provodi se u skladu s postupkom propisanim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.) i u skladu sa Statutom tužitelja.

Prema zaključku o pravnom shvaćanju sa sjednice sudaca ovog Suda od 12. veljače 2018. kandidat javnog natječaja za izbor u suradničko ili nastavno i stručno zvanje visokog učilišta ima pravo uvida u natječajnu dokumentaciju na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.).

Slijedom navedenog razlozi koje tužitelj iznosu u ovom upravnom sporu nisu doveli u sumnju pravilnost i zakonitost stajališta sadržanih u rješenju tuženika

            Stoga je na temelju odredbe čl. 57. st. 1. Zakona o upravnim sporovima odlučeno kao u izreci.

           

U Zagrebu 7. ožujka 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

Ana Berlengi Fellner, v.r.