REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-158/17-5

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda  mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i Eveline Čolović Tomić, članica vijeća te više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Veleučilišta M. M. iz K., koje zastupa dekanica L. B., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe J. G., O., radi prava na pristup informacijama, u sjednici vijeća održanoj dana 15. veljače 2018.

 

p r e s u d i o   j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-008-07/17-01/440, URBROJ: 401-01/06-17-01 od 9. lipnja 2017.

 

Obrazloženje

 

Pobijanim rješenjem je poništeno rješenje tužitelja, KLASA: 602-01/16-01/39, URBROJ: 2182/1-12/3-2-16-1-3 od 15. studenoga 2016. i predmet je vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. Prvostupanjskim rješenjem je odbijen zahtjev zainteresirane osobe za pravo na pristup informacijama na temelju odredbe članka 15. stavka 2. točke 4.  Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15., - dalje: ZPPI), a tuženik je poništio navedeno rješenje jer bez spisa prvostupanjskog tijela koji mu niti nakon više traženja nije dostavljen, nije bio u mogućnosti ocijeniti zakonitost rješenja, zbog čega je predmet vratio na ponovno rješavanje uz upute prvostupanjskom tijelu za daljnje postupanje.

Tužitelj u tužbi navodi kako je odbio zahtjev za pristup informacijama zainteresirane osobe koja je u zahtjevu navela da sumnja u nepravilnosti tijekom postupka izbora pristupnika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent ili u nastavnom zvanju predavač ili viši predavač ili prof. visoke škole u znanstvenom području biotehničke znanosti, polje agronomija te je zatražila dostavu informacija označenih u prvostupanjskom rješenju. Smatra kako je tuženik povrijedio odredbe upravnog postupka jer u postupku donošenja osporenog rješenja nije analizirao sve raspoložive i nesporne činjenice zbog čega je i činjenično stanje ostalo pogrešno i nepotpuno utvrđeno. Smatra kako je ovlašteno i obvezano uskratiti informacije koje sadrže osobne podatke te ističe kako bi osobne podatke prijavljenih pristupnika (ime, prezime, OIB, datum rođenja, životopise itd.) za daljnje korištenje mogao dati samo uz privolu pristupnika. Zaključuje kako tuženik nije pravilno ni potpuno utvrdio činjenično stanje, da je počinio niz povreda postupka te zbog svega nije ispravno primijenio materijalno pravo. Predlaže Sudu da poništi osporeno rješenje, potražuje trošak upravnog postupka i predlaže odgodu izvršenja pobijanog rješenja.

Tuženik u odgovoru na tužbu ističe kako mu unatoč obvezi propisanoj odredbom članka 25. stavka 4. ZPPI-a, prvostupanjsko tijelo nije dostavilo spis predmeta zbog čega su potpuno promašene i besmislene tvrdnje koje se odnose na primjenu pravila postupka, utvrđivanje relevantnih činjenica te naposljetku primjenu materijalnog prava. Navodi kako je za ocjenu zakonitosti prvostupanjskog rješenja potrebno uzeti u obzir sve relevantne činjenice koje su bitne za rješavanje zahtjeva, što je tužitelj onemogućio nepostupanjem po traženjima tuženika, a sve je vidljivo iz dokumentacije priložene spisu. Ističe kako je u četiri navrata zatražio spis predmeta kako bi mogao donijeti odluku o žalbi, što je dostavio na znanje i upravnoj inspekciji Ministarstva uprave, koja je nakon tog tužitelju dostavila upozorenje od 6. lipnja 2017., a tužitelj, iako je zaprimio sve navedene dopise nije postupio sukladno zakonskim odredbama, nego je podnio tužbu. Zaključuje kako se radi o postupanju tijela javne vlasti koje je usmjereno na odgađanje odluke. Također ističe kako tužitelj nije dostavio spis ni u postupcima po četiri druge žalbe na prvostupanjska rješenja, zbog kojih su donesena rješenja o poništavanju prvostupanjskih rješenja i predmeti vraćeni na ponovni postupak te su podnesene tužbe ovom Sudu. Smatra neosnovanim prijedlog za odgodni učinak tužbe pozivom na odredbu članka 26. stavka 1. ZPPI-a jer pobijanim rješenjem nije omogućen pristup informacijama, nego je naređeno da se zahtjev riješi u ponovnom postupku. U odnosu na troškove upravnog spora navodi da je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 29/17., dalje: ZID ZUS) stupio na snagu 1. travnja 2017., a zahtjev za pravo na pristup informacijama je podnesen 25. listopada 2016. Predlaže Sudu da tužbu kao neosnovanu odbije.

Zainteresirana osoba J. G., nije Sudu dostavio odgovor na tužbu iako je uredno pozvan rješenjem Suda od 13. srpnja 2017.

Tužitelj nije Sudu dostavio očitovanje na navode odgovora na tužbu iako je uredno pozvan dopisom od 1. rujna 2017.

Na temelju razmatranja svih činjeničnih i pravnih pitanja (članak 55. stavak 3. Zakona o upravnim sporovima, Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17., dalje: ZUS) Sud je ocijenio da tužbeni zahtjev nije osnovan.

Prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev zainteresirane osobe za pristup slijedećim informacijama: presliku odgovarajuće odluke/rješenja o izboru stručnog povjerenstva za provođenje natječaja, presliku kompletne dokumentacije svih kandidata koji su se prijavili na natječaj u za to vremenski propisanom roku i presliku odluke/rješenja stručnog povjerenstva o izboru najboljeg kandidata (T. S.) koja uključuje i kompletno i detaljno obrazloženje takve odluke/rješenja. Zahtjev je odbijen pozivom na odredbu članka 15. stavka 2. točke 4. ZPPI-a koja propisuje kako tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Odlučujući o žalbi zainteresirane osobe tuženik je poništio navedeno rješenje prije svega iz razloga što bez spisa predmeta nije u mogućnosti ocijeniti njegovu zakonitost što ovaj Sud prihvaća. Naime, bez cjelokupnog spisa predmeta ne može se ocijeniti zakonitost prvostupanjskog rješenja, a sukladno odredbi članka 25. stavka 4. ZPPI-a tijela javne vlasti dužna su Povjereniku u postupku po žalbi protiv rješenja o ograničenju informacije iz članka 15. stavka 2. i 3. ovog zakona omogućiti uvid u informacije koje su predmet postupka.

Tražene informacije odnose se na provođenje javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 58/16., raspisanog sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15., dalje:  ZoZDVO). Postupak izbora u nastavna i stručna zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na visokim učilištima propisan je odredbom članka 101. ZZDVO-a koji u stavku 3. propisuje kako se svi pristupnici obavješćuju o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka, a sukladno odredbi članka 43. stavak 2. i 102. stavak 1. ZoZDVO-a s osobama izabranim u suradničko zvanje asistenta i na znanstveno - nastavna, umjetničko - nastavna, nastavna i stručna radna mjesta sklapa se ugovor o radu. Proizlazi kako je postupak provedbe javnog natječaja propisan posebnim zakonom, ZoZDVO-om, koji ne predviđa mogućnost da kandidat koji nije izabran ima pravo uvida u informacije koje se odnose na natječaj. Na zapošljavanje se u konkretnom slučaju ne primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09., dalje. ZUP) pa se pravo na obavješćivanje o tijeku postupka i razgledanje spisa ne može ostvariti ni po tom zakonu. To u konkretnom slučaju znači da zainteresirana osoba, premda je bila kandidat na natječaju, pravo na pristup informacijama može ostvariti sukladno odredbama ZPPI-a koje pravno shvaćanje je prihvaćeno na sjednici sudaca ovog Suda 12. veljače 2018. Sukladno načelu jednakosti (članak 8. ZPPI-a) zahtjev treba riješiti kao da ga je podnijela bilo koja druga osoba.

Tuženik osnovano prvostupanjskom tijelu ukazuje da odredba članka 15. stavka 2. točke 4. ZPPI-a uvijek ne ograničava pravo na pristup informacijama odnosno, i u slučaju zaštite osobnih podataka potrebno je provesti test razmjernosti i javnog interesa sukladno odredbi članka 16. stavka 1. i 2. ZPPI-a kako bi se utvrdilo može li se pristup informaciji ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavka 2., 3. i 4. tog Zakona, bi li omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te prevladava li potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Zbog svega navedenog Sud nalazi da je osnovano tuženik na temelju ovlaštenja propisanog odredbom članka 117. stavka 2. ZUP-a, poništio prvostupanjsko rješenje i predmet vratio tijelu javne vlasti na ponovno rješavanje s uputom o upotpunjavanju postupka u smislu naprijed navedenog.

Neosnovan je tužbeni zahtjev za nadoknadu troškova upravnog postupka jer sukladno odredbi članka 161. stavka 1. ZUP-a javnopravno tijelo snosi redovite troškove postupka, osim troškova upravnih pristojbi ili drugih troškova koje stranke plaćaju po posebnim propisima. U odnosu na troškove upravnog spora, vezano na navode odgovora na tužbu, Sud smatra potrebnim istaknuti kako je ovaj upravni spor pokrenut predajom tužbe (članak 22. stavak 1. ZUS-a) 10. srpnja 2017. poštom preporučeno, dakle nakon 1. travnja 2017. kada je ZID ZUS kojim je izmijenjena odredba članka 79. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 142/12., 152/14. i 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) stupio na snagu.

S obzirom da je Sud ovom presudom meritorno riješio upravni spor, nije posebno odlučio o prijedlogu tužitelja za odgodni učinak tužbe, koji prijedlog je suprotno navodima iz odgovora na tužbu, tužitelj bio ovlašten podnijeti na temelju odredbe članka 26. stavka 2. ZUS-a, dok se odredba članka 26. stavka 1. ZPPI-a primjenjuje na osnovi članka 26. stavka 1. ZUS-a i to samo u situaciji kada je rješenjem omogućen pristup informaciji.

Zbog svega navedenog Sud je na temelju odredbe članka 57. stavka 1. ZUS-a, presudio kao u izreci.

 

U Zagrebu 15. veljače 2018.

 

                                                                                                                        Predsjednica vijeća

mr. sc. Inga Vezmar Barlek, v.r.