REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-144/18-5

 

 

 

 

 

U I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, Lidije Vukičević i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja M. Đ. iz B. G., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 7. lipnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio tužbu protiv tuženika zbog nepostupanja povodom njegove žalbe izjavljene iz razloga jer tijelo javne vlasti nije u roku odlučilo o njegovom zahtjevu za pristup informacijama.

Tužitelj u tužbi navodi da Povjerenik nije riješio njegovu žalbu koju je izjavio 15. siječnja 2018., te predlaže da se naloži Povjereniku donošenje rješenja.

U svom odgovoru na tužbu tuženik ističe da je povodom žalbe doneseno rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/267, urbroj: 401-01/20-18-1 od 13. travnja 2018., kojim je naloženo trgovačkom društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. da riješi tužiteljev zahtjev za pristup informacijama. Predlaže postupak obustaviti.

U skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS), tužitelju je dostavljen odgovor na tužbu tuženika.

Razmatrajući dostavljeni spis  Sud je našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

Prema odredbi članka 43. stavka 1. ZUS-a, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud će obustaviti spor.

Nadalje, prema odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor kad nastupe razlozi propisani, između ostalog, odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Iz tužbe tužitelja proizlazi da je pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi a koju je izjavio jer tijelo javne vlasti nije u roku odlučilo o njegovom zahtjevu za pristup informacijama.

Proizlazi nadalje da je tijekom predmetnog spora tuženik donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/267, urbroj: 401-01/20-18-1 od 13. travnja 2018., te naložio trgovačkom društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. da riješi tužiteljev zahtjev za pristup informacijama.

Proizlazi dakle da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja pa više nema uvjeta za vođenje predmetnog spora.

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. u svezi članka 43. stavka 1. ZUS-a, odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 7. lipnja 2018.

 

                                                                                                          Predsjednica vijeća                                                                                                                                    Marina Kosović Marković, v.r.