REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-132/18-5

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, Senke Orlić-Zaninović i Mirjane Čačić, članova vijeća, te sudske savjetnice Žanet Vidović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. D., odvjetnica iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave u predmetu prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 7. lipnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

I.                   Upravni spor se obustavlja.

II.                Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je dana 28. ožujka 2018. podnio ovom Sudu tužbu protiv tuženika radi nedonošenja rješenja po njegovoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvitak, broj 26/2017 od 21. prosinca 2017., kojim je odbijen njegov zahtjev za pristup informacijama kojim je tražio dostavu popisa svih korisnika kredita koje je Hrvatska banka za obnovu i razvitak kreditirala u razdoblju od 1. do 30. studenog 2017., uz iznose kredita. S obzirom da tuženik nije riješio po njegovoj žalbi u zakonom propisanom roku, to tužitelj predlaže ovom Sudu da naloži tuženiku donošenje odluke povodom njegove žalbe protiv prvostupanjskog rješenja od 21. prosinca 2017., uz naknadu troškova predmetnog upravnog spora u iznosu od 2.500,00 kn.

Tuženik se, na traženje ovog Suda, očitovao odgovorom na tužbu, u kojem u bitnom navodi da je povodom izjavljene žalbe donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/8, urbroj: 401-01/03-18-06 od 11. svibnja 2018., kojim je udovoljio žalbenim navodima tužitelja. Osvrćući se na okolnost kašnjenja u rješavanju žalbenih predmeta tužitelja, tuženik dodaje kako tužitelj ne koristi odvjetničke usluge u prvostupanjskom i drugostupanjskom upravnom postupku, već samo kada se obraća tužbom Visokom upravnom sudu. S obzirom da je riješio tužiteljevu žalbu, to tuženik predlaže ovom Sudu da obustavi postupak i odbije tužiteljev zahtjev za namirenjem troškova postupka.

Razmatrajući dostavljeni spis te podneske tužitelja i tuženika, ovaj Sud je  našao da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog upravnog spora.

Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12.,  152/14. i 29/17.) propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

Prema pak odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. citiranog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor, pored ostalog, kad nastupe razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. navedenog Zakona.

Iz tužbenog zahtjeva, kao i očitovanja tuženika u ovom postupku, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije u zakonom propisanom roku donio odluku po njegovoj žalbi protiv prvostupanjskog rješenja od 21. prosinca 2017., a po kojoj žalbi je tuženik u međuvremenu odlučio svojim rješenjem od 11. svibnja 2018. godine.

Slijedom izloženog, razvidno je da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem drugostupanjskog rješenja, dakle, da je tijekom predmetnog upravnog spora u cijelosti postupio prema tužbenom zahtjevu, radi čega Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora.

U odnosu na zahtjev tužitelja za naknadu troškova spora napominje se da u konkretnom slučaju predmetna upravna stvar nije riješena u smislu odredbe članka 58. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, već je upravni spor obustavljen. Stoga ovaj Sud nema zakonske mogućnosti usvojiti zahtjev tužitelja, već, sukladno odredbi članka 79. stavka 4. citiranog Zakona, svaka stranka snosi svoje troškove spora.

Trebalo je stoga, temeljem odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1. i članka 79. stavka 6. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.  

 

U Zagrebu 7. lipnja 2018.

 

Predsjednica vijeća

Evelina Čolović Tomić, v.r.