REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-129/18-5

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Sanje Štefan, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan i Borisa Markovića, članova vijeća, te više sudske savjetnice Veseljke Kos, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja mr. sc. R. M. iz Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi šutnje uprave, u predmetu prava na pristup informacijama, u sjednici vijeća održanoj 17. svibnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

Upravni spor se obustavlja.

 

Obrazloženje

 

            Dana 27. ožujka 2018. ovaj Sud je  zaprimio tužiteljevu tužbu protiv tuženika radi nedonošenja rješenja po njegovoj žalbi izjavljenoj zbog nerješavanja o njegovom zahtjevu za pristup informacijama  od strane Sveučilišta u Z., Fakulteta organizacije i informatike.

S obzirom da tuženik nije riješio po njegovoj žalbi niti nakon  upućene požurnice, tužitelj predlaže ovom Sudu da naloži tuženiku da donese odgovarajuće rješenje povodom njegove žalbe.

Tuženik se, na traženje ovog Suda, očitovao odgovorom na tužbu, u kojem je naveo da je povodom izjavljene žalbe tužitelja, donio rješenje, klasa: UP/II-008-07/18-01/246, urbroj: 401-01/11-18-1 od 29. ožujka 2018. S obzirom na navedeno, tuženik predlaže ovom Sudu obustaviti postupak zbog tzv. šutnje uprave drugostupanjskog tijela, te uz odgovor dostavlja navedeno rješenje od 29. ožujka 2018.

            Razmatrajući dostavljeni spis te podneske tužitelja i tuženika, ovaj Sud je ocijenio da više nema mjesta daljnjem vođenju predmetnog spora.

            Naime, odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) propisano je da će, ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu, sud obustaviti spor.

            Prema daljnjoj odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. navedenog Zakona, sud će rješenjem obustaviti spor, pored ostalog, kad nastupe razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1tog Zakona.

            Iz tužbenog zahtjeva, kao i očitovanja tuženika u ovom postupku, proizlazi da je tužitelj pokrenuo upravni spor jer tuženik nije donio odluku po njegovoj žalbi u svezi podnesenog zahtjeva za pristup informacijama od 6. studenoga 2017., a o kojoj žalbi je tuženik u međuvremenu odlučio, rješenjem od 29. ožujka 2018.

            Slijedom izloženog, proizlazi da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja donošenjem drugostupanjskog rješenja, pa je dakle tijekom predmetnog upravnog spora u cijelosti postupio prema tužbenom zahtjevu, zbog čega Sud nalazi da su nastupili razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima za obustavu predmetnog upravnog spora.

Trebalo je stoga, temeljem  odredbe članka 46. stavka 1. točke 2., u vezi članka 43. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

 

U Zagrebu 17. svibnja 2018.

 

                                          Predsjednica vijeća:

Sanja Štefan, v.r.