REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-124/18-6

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Lidije Rostaš-Beroš i Borisa Marković, članova vijeća, te višeg sudskog savjetnika Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja M. M. iz Đ., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, radi ostvarivanja prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 7. lipnja 2018.

 

p r e s u d i o  j e

 

Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/II-008-07/18-01/5, urbroj: 401-01/11-18-4 od 23. veljače 2018.

 

Obrazloženje

 

Osporenim rješenjem tuženika pod točkom I. izreke rješenja poništeno je rješenje bolnice K. T., broj: 05-10/14-2017 od 19. listopada 2017. u dijelu u kojem je odbijen zahtjev tužiteljice za dostavom preslike ugovora o radu, posljednje isplatne liste plaće (za kolovoz 2017.) za Z. M., a točkom II. izreke rješenja predmet je vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, u dijelu u kojem je odbijen zahtjev tužiteljice za dostavom preslike ugovora o radu, posljednje isplatne plaće (za kolovoz 2017.) za Z. M., dok je točkom III. izreke rješenja odbijena žalba tužiteljice u preostalom dijelu kao neosnovana.

Protiv rješenja tuženika tužiteljica je izjavila žalbu u kojoj je navela da je onemogućena u dobivanju traženih preslika dokumenata, odnosno da joj se oduzima Ustavom Republike Hrvatske i zakonom zajamčeno pravo na pristup informacijama, odnosno na dobivanje svih preslika dokumenata u zakonom propisanom obliku. S obzirom na činjenice da nije dobila traženu dokumentaciju, a za koju smatra da za nju ima pravo predlaže da se poništi rješenje Povjerenika za informiranje, te da se izda novo, odnosno da joj se omogući Ustavom i zakonom zajamčeno pravo na pristup traženim informacijama, odnosno pravo dobivanja svih traženih preslika dokumenta u zakonom propisanom obliku, a sve vezano uz njezin zahtjev za pristup informacijama od 20. rujna 2017.

Tuženik u odgovoru na tužbu ističe da iz tužbe nisu razvidni konkretni razlozi za pokretanje upravnog spora u smislu odredbe članka 23. stavak 1. točka 7. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., i 29/17. – dalje u tekstu: ZUS) iz kojeg razloga tuženik u odgovoru na tužbu u bitnom ponavlja razloge koji su bili odlučni za donošenje osporenog rješenja. Stoga, ostaje kod osporenog rješenja. Predlaže da se tužba tužiteljice odbije i potvrdi pobija rješenje tuženika.

Tužbeni zahtjev nije osnovan.

Iz spisa premeta proizlazi da je tužiteljica zahtjevom za pristup informacijama od 20. rujna 2017. zatražila od bolnice K. T. sve preslike sklopljenih ugovora o radu i njihove izmjene između bolnice K. T. i Z. M. sve preslike odgovarajućih dokumenata iz kojih su vidljivi svi nastali troškovi koje je podmirila bolnica K. T. u korist Z. M., kao što je redovita plaća (isplatni listovi), službena putovanja (inozemna i tuzemna), sveučilišni ili veleučilišni studij (inozemni i tuzemni), edukacije (inozemne i tuzemne), seminari (inozemni i tuzemni), predavanja (inozemna i tuzemna), konferencije (inozemne i tuzemne), zdravstveni i stručni skupovi (inozemni i tuzemni), pozvana predavanja (inozemna i tuzemna), putni troškovi (svi odgovarajući dokumenti koji pravdaju nastale troškove za upotrebu svih službenih vozila N. n., d.d. u inozemstvu i tuzemstvu), svi odgovarajući dokumenti koji pravdaju nastale troškove za upotrebu svih vrsta javnih prijevoznih sredstava (u tuzemstvu i inozemstvu), izjave o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz, izjave o adresi stanovanja s koje zaposlenik najčešće dolazi na posao i odlazi s posla i sve ostalo, te preslike svih izdanih odobrenja za rad kod drugih i/ili fizičkih osoba za Z. M.

bolnica K. T. odbila je zahtjev za pristup informacijama uz obrazloženje da je tužiteljica povezana drugim podnositeljima zahtjeva za pristup informacijama, te da očito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, odnosno učestalo s ostalim podnositeljima podnosi zahtjeve za dostavu istih ili istovrsnih informacija, odnosno zahtjeve kojima se traži veliki broj informacija, a što dovodi do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranje bolnice kao tijela javne vlasti, te je sukladno odredbi članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, 25/13. i 85/15.) njezin zahtjev odbijen.

Povodom žalbe poništeno je navedeno rješenje, predmet je vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak u dijelu u kojem je odbijen zahtjev tužiteljice za dostavom preslike ugovora o radu i posljednje isplatne liste za Z. M., a u preostalom dijelu je žalba odbijena, dok je u navedenom dijelu predmet vraćen na ponovni postupak.

Prema ocjeni ovog Suda pravilno je žalba tužiteljice djelomično usvojena, te predmet u odnosu na dio zatraženih dokumentacija vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, dok je pravilno u preostalom dijelu žalba odbijena, te je potvrđen stav prvostupanjskog tijela da se u konkretnom slučaju radi o zlouporabi prava na pristup informacijama iz članka 23. stavak 5. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Osporeno rješenje tuženika obrazloženo je sukladno odredbi članka 98. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, 47/09.). Navedeni su potpuni i valjani razlozi koji upućuju na osnovanost odluke tuženika, kao i mjerodavne odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Stoga, ovaj Sud nalazi da tužiteljica svojim navodima nije dovela u sumnju pravilnost i zakonitost odluke tuženika.

S obzirom na navedeno, trebalo je na temelju odredbe članka 57. stavka 1. ZUS-a odlučiti kao u izreci.

 

U Zagrebu 7. lipnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.