REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-122/18-2

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr.sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja K. M. iz S., protiv tuženog rješenja Povjerenice za informiranje Republike  Hrvatske, Z., radi poništenja rješenja, u sjednici održanoj 19. travnja 2018.

 

p r e s u d i o    j e

 

Tužbeni zahtjev se odbija.

 

Obrazloženje

 

            Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UP/I-050-02/17-01/02, Urbroj: 401-01/08-17-01 od 1. ožujka 2017. godine odbijen je kao neosnovan prigovor tužitelja izjavljen na obavijest o poduzetom Klasa: 008-03/15-01/19 od 16. veljače 2017. godine.

            Tužitelj je osporio navedeno rješenje tužbom te se prije navođenja tužbenih razloga koji se tiču osporenog rješenja ukazuje na sustavno nezakonito postupanje tuženog od zaprimanja njegove predstavke pa sve do donošenja osporenog rješenja. U tužbi navodi kronologiju događanja od 5. veljače 2015. kada je podnio predstavku zbog nezakonitog postupanja Sveučilišta u S., Podružnice broj: 004-Sveučilišnog odjela za stručne studije, te navodi kako je nakon brojnih požurenja, 742 dana nakon zaprimanja predstavke tuženik 16. veljače 2017. sastavio obavijest protiv koje je tužitelj izjavio prigovor koji je tuženik odbio osporenim rješenjem. Pobijajući zakonitost osporenog rješenja tužitelj smatra da nema nikakvih dodirnih točaka sa sadržajem njegovog prigovora od 26. veljače 2017., da je tuženik u potpunosti pogrešno primijenio pravni propis, potpuno pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje, a nije naveo niti jedan valjani zaključak u vezi s činjeničnim stanjem. Prvenstveno smatra da tuženik nije dao valjane razloge za dostavljanje obavijesti izvan svakog razumnog roka. Nadalje prigovara stavu tuženoga da Sveučilišni odjel za stručne studije u S. nije tijelo javne vlasti u smislu članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, pri čemu svoje stavove obrazlaže pozivanjem na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama i njihovom tumačenju,  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te na stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske vezane uz autonomiju sveučilišta.

            U tužbi opširno ponavlja navode iz predstavki, požurnica i prigovora te predlaže Sudu da usvoji tužbu.

            Tuženik se u odgovoru na tužbu protivi tužbi i tužbenom zahtjevu smatrajući ga u cijelosti neosnovanim iz razloga navedenih u obrazloženju osporenog rješenja.

            Tužbeni zahtjev nije osnovan.

            Uvidom u spis predmeta dostavljen ovom Sudu  27. ožujka 2018. godine vidljivo je da je tužitelj podnio tužbu Upravnom sudu u Splitu dana 3. travnja 2017. godine, a prema pogrešnoj uputi tuženika  danoj u osporenom rješenju.

            Budući da se, prema odredbi članka 26. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" 25/13. i 85/15. – dalje: ZPPI) protiv rješenja Povjerenika može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, to se Upravni sud u Splitu oglasio stvarno nenadležnim te je predmet 23. ožujka 2018. godine poslao/ustupio na rješavanje ovom Sudu.

            Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja u granicama postavljenog zahtjeva sud nalazi da nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja, prihvaćajući pri tome razloge koje je dao tuženik u obrazloženju osporenog rješenja i odgovoru na tužbu jer su isti utemeljeni na podacima spisa predmeta i pravilnoj primjeni materijalnog prava.

            Imajući u vidu sadržaj postavljenog tužbenog zahtjeva ovaj Sud smatra da je tuženik u cijelosti postupio po tužiteljevoj predstavci od 5. veljače 2015. godine sukladno odredbi članka 59. ZPPI koji propisuje postupanje po predstavkama, te obvezu inspektora da pisanim putem obavijesti podnositelja predstavke o utvrđenim činjenicama, odnosno o poduzetim mjerama povodom predstavke.

            Iz obavijesti o poduzetom Klasa: UP/II-008-07/15-01/116, Urbroj: 401-01/02-16-32 od 14. srpnja 2016. godine proizlazi da je tužitelj obaviješten sukladno odredbi članka 59. stavka 5. ZPPI o rezultatima nadzora te što je poduzeto u predmetu u povodu predstavke. U povodu tužiteljevog prigovora na navedenu obavijest doneseno je osporeno rješenje.

            Ovaj Sud smatra da je osporeno rješenje doneseno na osnovi potpuno i pravilno utvrđenih činjenica odlučnih za pravilnu primjenu materijalnog propisa, a bez povreda postupka koje bi utjecale na njegovu zakonitost. Naime, pravilno se pozvao tuženik na članak 59. ZPPI kojim je propisana dužnost inspektora razmotriti podnesenu predstavku te ukoliko po razmatranju ocjeni iznesene navode osnovanima, uz traženje izvješća ovlašten je uputiti upozorenje radi hitnog uklanjanja mogućih nezakonitosti, a ukoliko ocjeni da je za otklanjanje nezakonitosti ili nepravilnosti potrebno izricanje mjera inspektor će po službenoj dužnosti provesti inspekcijski nadzor na način i sukladno ovlastima iz ovog Zakona. Također se poziva na stavak 5. istoga članka Zakona kojim je propisana dužnost inspektora da pisanim putem obavijesti podnositelja predstavke o utvrđenim činjenicama i poduzetim radnjama povodom predstavke, a koja obavijest nije upravni akt.

U konkretnom predmetu postupajući po predstavci tužitelja zbog mogućih propusta Odjela za stručne studije Sveučilišta u S. u postupanju po odredbama ZPPI, Povjerenica za informiranje je sukladno članku 59. stavku 2. ZPPI razmotrila zaprimljenu predstavku te je sukladno članku 59. stavku 3. istoga Zakona od Odjela za stručne studije Sveučilišta u S. tražila izvješća, davala upozorenja i tražila postupanja, kako to proizlazi i iz dokaza u spisu predmeta dostavljenih ovom Sudu uz tužbu.

            Nadalje Sud prihvaća pravilnim stajalište tuženika vezano uz status Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u S. koji, sukladno članku 5. stavku 1. točki 2. ZPPI, nije tijelo javne vlasti koje obrazloženje prihvaća u cijelosti i ovaj Sud. Također valja reći da prema ocjeni ovog Suda neosnovano prigovara tužitelj da navedeno Sveučilište nije postupilo po članku 10. ZPPI jer iz pobijane obavijesti proizlazi kako je navedeno Sveučilište bilo upozoreno u pogledu ispunjavanja obveze proaktivne objave informacija sukladno navedenom članku Zakona, te da je utvrđeno da je Sveučilište nakon nekoliko upućenih pismena objavilo informacije iz predstavke te da je dano upozorenje Sveučilištu o potrebi objave možebitnih nedostajućih informacija i potrebu kontinuiranog ažuriranja objavljenih informacija što također proizlazi iz dostavljenog spisa predmeta.

            S obzirom na izloženo Sud ne nalazi da je povrijeđen zakon na štetu tužitelja iako je uz određene postupovne povrede o predstavci postupljeno izvan primjerenih rokova što međutim nije utjecalo na zakonitost osporenog rješenja.

            Također s tim u vezi valja reći da Sud nije našao osnove za oglašavanje navedenog rješenja ništavim jer za to nisu ispunjeni zakonom propisani razlozi.

            Trebalo je stoga temeljem odredbe članka 57. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) tužbeni zahtjev odbiti kao neosnovan.

 

U Zagrebu 19. travnja 2018.

 

                                                                                                      Predsjednica vijeća:

                                                                                               mr.sc. Mirjana Juričić, v.r.