REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-109/18-5

 

 

 

 

 

 

R J E Š E N J E

 

            Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., zastupan po opunomoćenici S. D., odvjetnici iz Z., protiv tuženika: Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., i Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu, V., radi nedonošenja rješenja po žalbi, na sjednici vijeća održanoj 16. svibnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

I.                   Upravni spor se obustavlja.

II.                Odbacuje se tužba u dijelu u kojem je izjavljena protiv tuženika Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu.

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je podnio tužbu protiv Povjerenika za informiranje i Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu jer Povjerenik za informiranje nije u zakonom propisanom roku odlučio o žalbi koju je tužitelj podnio radi neodlučivanja Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu o zahtjevu za pristup informacijama, broj: 18-1025/17-127/292-269 od 8. veljače 2018.

Sukladno odredbi članka 32. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16 i 29/17.) tuženik je pozvan da dostavi odgovor na tužbu.

Podneskom od 12. travnja 2018., Povjerenik za informiranje očitovao se na tužbene navode te je uz podnesak dostavio rješenje, klasa: UP/II-008-07/17-01/909, urbroj: 401-01/05-18-11 od 10. travnja 2018. Ovim rješenjem Povjerenik za informiranje odlučio je o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu zbog nepostupanja po njegovom zahtjevu za pristup informacijama.

O navedenom tužitelj je izvješten podneskom ovog Suda od 20. travnja 2018. godine.

Odredbom članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima, propisano je da će sud rješenjem obustaviti spor, između ostalog, ako nastupe razlozi propisani odredbom članka 43. stavka 1. tog Zakona. Odredbom članka 43. stavka 1. tog Zakona propisano je da će sud obustaviti spor ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema tužbenom zahtjevu.

Tužitelj je u ovom upravnom sporu kao tuženika označio i prvostupanjsko tijelo koje nije donijelo odluku u svezi s njegovim zahtjevom za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zakonitost propuštanja javnopravnog tijela da u zakonom propisanom roku odluči o zahtjevu tužitelja ocjenjuje Povjerenik za informiranje zbog čega prvostupanjsko javnopravno tijelo u ovom upravnom sporu ne može biti tuženik, čime ne postoje pretpostavke za vođenje ovog upravnog spora protiv Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu.

Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima, odlučeno je kao pod točkom I. izreke, dok se odluka pod točkom II. temelji na odredbi članka 30. u vezi s člankom 3. točka 3. Zakona o upravnim sporovima.

 

U Zagrebu 16. svibnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

                                                                                                    Ana Berlengi Fellner, v.r.