REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Frankopanska 16

 
Poslovni broj: UsII-107/18-4

 

 

 

 

 

 

U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R J E Š E N J E

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr. sc. Mirjane Juričić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz Z., kojeg zastupa S. D., odvjetnica u Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Z., radi nedonošenja rješenja, na sjednici vijeća održanoj 26. travnja 2018.

 

r i j e š i o   j e

 

I.                   Upravni spor se obustavlja.

II.                Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora

 

Obrazloženje

 

Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu 13. ožujka 2018. protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske u bitnome navodeći da  je  tuženik  27. prosinca 2017. donio rješenje kojim je  poništio  rješenje Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici broj: PPIDO  od 14. rujna 2017. i predmet vratio  na ponovni postupak. Navodi da Općinsko državno odvjetništvo nije u roku donijelo rješenje te je tužitelj podnio žalbu tuženiku radi ne odlučivanja o zahtjevu za pristup informacijama. Kako ni tuženik nije odlučio o žalbi u roku  to predlaže ovom Sudu da usvoji žalbu i naloži  da se riješi zahtjev za pristup informacijama. Ujedno predlaže da mu tuženici solidarno namire trošak u iznosu od 2.500,00 kn.

Iz odgovora tuženika proizlazi da je  dana 13. travnja 2018. donio rješenje Klasa: UP/II-008-07/17-01/955, Urbroj: 401-01/05-18-10  kojim nalaže Općinskom državnom odvjetništvu u Koprivnici da u roku od 30 dana od zaprimanja ovog rješenja riješi zahtjev za pristup informacijama tužitelja od 31. kolovoza 2017. sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

 Iz navedenog proizlazi da je tuženik postupio po traženju tužitelja pa proizlazi da nema više uvjeta za vođenje upravnog spora radi nedonošenja odluke o žalbi pa je Sud temeljem članka 46. u vezi članka 43. Zakona o upravnim sporovima riješio ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) kao u izreci.       

Odluka o troškovima spora donesena je na temelju odredbe članka 79. Zakona o upravnim sporovima, budući da u konkretnom slučaju predmetna upravna stvar nije riješena u smislu odredbe članka 58. stavka 1. navedenog Zakona, već je upravni spor obustavljen pa nema zakonske mogućnosti za usvajanje zahtjeva  tužitelja  za naknadu troškova upravnog spora, već sukladno navedenoj odredbi članka 79. stavka 4. Zakona o upravnim sporovima svaka stranka snosi svoje troškove spora.

 

U Zagrebu 26. travnja 2018.

 

                                                                                                                   Predsjednica vijeća

Blanša Turić, v.r.