MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CCF15F.50C6BA50" Ovaj je dokument web stranica u jednoj datoteci, poznata i kao datoteka web-arhive. Vidite li ovu poruku, vaš preglednik ili uređivač ne podržava datoteke web-arhive. Preuzmite preglednik koji podržava web-arhivu, kao što je Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CCF15F.50C6BA50 Content-Location: file:///C:/2ED4188A/natjecaj.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1250"

 

 

 

 

<= o:p> 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI SUD U ZAGREBU

<= o:p> 

<= o:p> 

B= roj: 7-Su- 43/12

Z= agreb, 20. veljače 2012.

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

            Temeljem članka 45. stavak 1. = Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/06, 77/07, 107/07, 27/08 i 49/11) i članka 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i inte= rnog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10), uz prethodnu suglasn= ost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa. 119-02/11-01/05,  Urbroj: 514-02-01-11-1 od 22. srpnja 2011. godine, sudac ovlašten obavljati poslove sudske uprave u Upravnom sudu u Zagrebu Boris Marković, raspisuje:

 

 

J A V N I  N A T J E Č A J

 

 

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, radi obavljanja poslova radn= og mjesta službenika:

 

 

-       službenik II vr= ste – upravitelj sudske pisarnice – 1 izvršitelj

<= o:p> 

Stručni uvjeti:

<= o:p> 

z= avršen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje = tri godite pravne ili upravne struke

p= et godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

p= oložen državni stručni ispit

<= o:p> 

-       administrativni referent – sudski zapisničar – 4 izvršitelja

 

Stručni uvjeti:

 

s= rednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke

j= edna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

p= oložen državni stručni ispit

p= oznavanje strojopisa

<= o:p> 

Stručne uvjete ispunjavaju i službenici koji imaju srednju stručnu spremu, ali nema= ju propisanu struku pod uvjetom da su završili gimnaziju ili drugu četverogodi= šnju srednju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke.

 

Prijaviti se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada, na temelju članka = 56. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

 

Probni rad za osobu primljenu u državnu službu traje šest mjeseci.

 

Osim posebnih stručnih uvjeta, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke = iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

 

Prijava na natječaj mora sadržavati sljedeće podatke:

 

osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu)

naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

životopis

presliku domovnice

dokaz o školsko spremi (preslika diplome ili svjedodžbe)

uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (= ne starije od šest mjeseci)

preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

preslika radne knjižice s dokazom o radnom stažu

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema posebnom zakonu dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošlj= avanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 147/10 i 55/11) uz prijavu na natječaj dužan/a je, p= ored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom sta= tusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošlj= avanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne Novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/9= 6, 82/01 i 103/03) uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavan= ju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošlj= avanju u skladu sa čl. 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne Novine broj 143/02 i 33/05) uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti rješenje o utvrđenom invaliditetu odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošlj= avanju u skladu sa čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne Novine broj 155/02 i 80/10) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjav= anju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Javni natječaj će biti objavljen u Narodnim Novinama (www.nn.hr), na web-stran= ici Ministarstva uprave Republike Hrvatske (www.uprava.hr), na oglasnoj = ploči Upravnog suda u Zagrebu i web-stranici Visokog upravnog suda Republike Hrva= tske (www.upravnisudrh.hr)

 

Prijave sa traženom dokumentacijom podnose se na adresu:

 

Upravni sud u Zagrebu

Avenija Dubrovnik 6 i 8, Zagreb,

 

uz naznaku:

 

„ Za natječaj  - Upravni sud u Zagreb= u“

 

u roku od:

 

8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim Novinama.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati te se osobe k= oje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječa= j, o čemu će primiti pisanu obavijest.

 

Komisija za provedbu natječaja utvrđuje popis kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem i koji mogu pristupiti testiranju, a za one koji neće pristupiti testiranju smatrati će= se da su povukli prijavu na javni natječaj.

Na testiranje kandidati će biti pozvani najmanje pet dana prije održavanje testiranja putem web stranice Ministarstva uprave Republike Hrvatske (www.uprava.hr), web stranice Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (www.upravnisudrh.hr) i oglasne ploče Upravnog suda u Zagrebu.

 

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere poznavanja osnova Ustavnog ustrojst= va Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. Kandidatkinja koji zadov= olji na testiranju pristupa razgovoru sa Komisijom.

 

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava i način na koji će = se obavljati testiranje kandidata/kinja i iz kojeg područja te pravni izvori i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske (www.uprava.hr) i putem oglas= ne ploče Upravnog suda u Zagrebu.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.=

 

 

 

Upravni sud u Z= agrebu

Sudac ovlašten obavljati poslove sudske uprave

 

 

Boris Marković<= /span>

 

------=_NextPart_01CCF15F.50C6BA50 Content-Location: file:///C:/2ED4188A/natjecaj_datoteke/item0001.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01CCF15F.50C6BA50 Content-Location: file:///C:/2ED4188A/natjecaj_datoteke/props002.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01CCF15F.50C6BA50 Content-Location: file:///C:/2ED4188A/natjecaj_datoteke/themedata.thmx Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/vnd.ms-officetheme UEsDBBQABgAIAAAAIQDp3g+//wAAABwCAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKyRy07DMBBF 90j8g+UtSpyyQAgl6YLHjseifMDImSQWydiyp1X790zSVEKoIBZsLNkz954743K9Hwe1w5icp0qv 8kIrJOsbR12l3zdP2a1WiYEaGDxhpQ+Y9Lq+vCg3h4BJiZpSpXvmcGdMsj2OkHIfkKTS+jgCyzV2 JoD9gA7NdVHcGOuJkTjjyUPX5QO2sB1YPe7l+Zgk4pC0uj82TqxKQwiDs8CS1Oyo+UbJFkIuyrkn 9S6kK4mhzVnCVPkZsOheZTXRNajeIPILjBLDsAyJX89nIBkt5r87nons29ZZbLzdjrKOfDZezE7B /xRg9T/oE9PMf1t/AgAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEApdan58AAAAA2AQAACwAAAF9yZWxzLy5y ZWxzhI/PasMwDIfvhb2D0X1R0sMYJXYvpZBDL6N9AOEof2giG9sb69tPxwYKuwiEpO/3qT3+rov5 4ZTnIBaaqgbD4kM/y2jhdj2/f4LJhaSnJQhbeHCGo3vbtV+8UNGjPM0xG6VItjCVEg+I2U+8Uq5C ZNHJENJKRds0YiR/p5FxX9cfmJ4Z4DZM0/UWUtc3YK6PqMn/s8MwzJ5PwX+vLOVFBG43lExp5GKh qC/jU72QqGWq1B7Qtbj51v0BAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQBreZYWgwAAAIoAAAAcAAAAdGhl bWUvdGhlbWUvdGhlbWVNYW5hZ2VyLnhtbAzMTQrDIBBA4X2hd5DZN2O7KEVissuuu/YAQ5waQceg 0p/b1+XjgzfO3xTVm0sNWSycBw2KZc0uiLfwfCynG6jaSBzFLGzhxxXm6XgYybSNE99JyHNRfSPV kIWttd0g1rUr1SHvLN1euSRqPYtHV+jT9yniResrJgoCOP0BAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDE Dg+GrQYAAKsbAAAWAAAAdGhlbWUvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbOxZTW8bRRi+I/EfRntvYyd2Gkd1 qtixG0jTRrFb1ON4d7w7zezOamac1DfUHpGQEAVxoBI3Dgio1Epcyq8JFEGR+hd4Z2Z3vROvSdJG UEFzaL2zz/v9Me/MXr12P2bokAhJedL26pdrHiKJzwOahG3v9rB/ac1DUuEkwIwnpO1NifSubbz/ 3lW8riISEwT0iVzHbS9SKl1fWpI+LGN5mackgXdjLmKs4FGES4HAR8A3ZkvLtdrqUoxp4qEEx8B2 CDRITkDSIUa3xmPqE28jl9FjIChRUi/4TAy0BJIRlrDBQV0j5FR2mUCHmLU9EBfwoyG5rzzEsFTw ou3VzJ+3tHF1Ca9nREwtoC3R9c1fRpcRBAfLRqYIR4XQer/RurJV8DcApuZxvV6v26sX/AwA+z5Y anUp82z01+qdnGcJZH/O8+7WmrWGiy/xX5nTudXpdJqtTBfL1IDsz8Ycfq222thcdvAGZPHNOXyj s9ntrjp4A7L41Tl8/0prteHiDShiNDmYQ+uA9vsZ9wIy5my7Er4G8LVaBp+hIBuK7NIixjxRi3It xve46ANAAxlWNEFqmpIx9iGZuzgeCYq1ALxOcOmNXfLl3JKWhaQvaKra3ocphsKY8Xv1/PtXz5+i 4wfPjh/8dPzw4fGDHy0jh2obJ2GZ6uW3n/35+GP0x9NvXj76ohovy/hff/jkl58/rwZC+czUefHl k9+ePXnx1ae/f/eoAr4p8KgMH9KYSHSTHKF9HoNhxiuu5mQkzkcxjDAtU2wmocQJ1lIq+PdU5KBv TjHLouPo0SGuB+8IaB9VwOuTe47Cg0hMFK2QvBPFDnCXc9bhotILO1pWyc3DSRJWCxeTMm4f48Mq 2V2cOPHtTVLom3laOoZ3I+KoucdwonBIEqKQfscPCKmw7i6ljl93qS+45GOF7lLUwbTSJUM6crJp RrRNY4jLtMpmiLfjm907qMNZldVb5NBFQlVgVqH8kDDHjdfxROG4iuUQx6zs8BtYRVVKDqbCL+N6 UkGkQ8I46gVEyiqaWwLsLQV9B0PHqgz7LpvGLlIoelDF8wbmvIzc4gfdCMdpFXZAk6iM/UAeQIpi tMdVFXyXuxWinyEOOFkY7juUOOE+vRvcpqGj0ixB9JuJqIjldcKd/B1M2RgT02qgqTu9OqbJ3zVu RqFzWwkX17ihVb74+nGF3m9ry96E3auqZrZPNOpFuJPtuctFQN/+7ryFJ8kegYKY36LeNed3zdn7 zzfnRfV88S151oWhQetZxA7aZuyOF07dY8rYQE0ZuSHN4C1h7wn6sKjpzMGTFKewNIKfupJBgIML BTY0SHD1EVXRIMIpDO11TzMJZcY6lCjlEg6LZrmSt8bD4K/sUbOpDyG2c0isdnlgl1f0cn7WKNgY rUJzoM0FrWgGZxW2ciVjCra9jrC6VurM0upGNdMUHWmFydrF5lAOLi9Mg8XCmzDUIBiFwMurcPTX ouGwgxkJtN9tjPKwmChcZIhkhAOSxUjbPR+juglSnitzhmg7bDLog+MpXitJa2m2byDtLEEqi2ss EJdH702ilGfwLErA7WQ5sqRcnCxBR22v1VxuesjHadsbwzkZfsYpRF3qORKzEO6cfCVs2p9azKbK Z9Fs5Ya5RVCHqw/r9zmDnT6QCqm2sIxsaphXWQqwREuy+i83wa0XZUBFNzqbFitrkAz/mhbgRze0 ZDwmvioHu7SifWcfs1bKJ4qIQRQcoRGbiH0M4depCvYEVMJ1h+kI+gHu5rS3zSu3OWdFV74RMzi7 jlka4azd6hLNK9nCTUMqdDBPJfXAtkrdjXHnN8WU/AWZUk7j/5kpej+B24eVQEfAhxtigZGulLbH hYo4dKE0on5fwOBgegdkC9zvwmtIKrinNv8Lcqj/tzVneZiyhkOk2qchEhT2IxUJQvagLZnsO4VZ Pdu7LEuWMTIZVVJXplbtETkkbKh74Kre2z0UQaqbbpK1AYM7mX/uc1ZBo1APOeV6czpZsffaGvin Jx9bzGCU24fNQJP7v1CxGA9mu6qlN+T53ls2RL+YjVmNvCpAWGkraGVl/5oqnHOrtR1rzuLlZq4c RHHeYlgsBqIU7pCQ/gf2Pyp8Zr926A11yPehtyL4eKGZQdpAVl+ygwfSDdIujmBwsos2mTQr69ps dNJeyzfrC550C7knnK01O0u8z+nsYjhzxTm1eJHOzjzs+NquLXQ1RPZkicLSOD/ImMCYr2XlL1l8 dA8CvQXfDCZMSZNM8J1KYJihB6YOoPitREO68RcAAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQAN0ZCftgAA ABsBAAAnAAAAdGhlbWUvdGhlbWUvX3JlbHMvdGhlbWVNYW5hZ2VyLnhtbC5yZWxzhI9NCsIwFIT3 gncIb2/TuhCRJt2I0K3UA4TkNQ02PyRR7O0NriwILodhvplpu5edyRNjMt4xaKoaCDrplXGawW24 7I5AUhZOidk7ZLBggo5vN+0VZ5FLKE0mJFIoLjGYcg4nSpOc0IpU+YCuOKOPVuQio6ZByLvQSPd1 faDxmwF8xSS9YhB71QAZllCa/7P9OBqJZy8fFl3+UUFz2YUFKKLGzOAjm6pMBMpburrE3wAAAP// AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEA6d4Pv/8AAAAcAgAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRf VHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCl1qfnwAAAADYBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAADABAABf cmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQBreZYWgwAAAIoAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAABkCAAB0 aGVtZS90aGVtZS90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAMQOD4atBgAAqxsAABYA AAAAAAAAAAAAAAAA1gIAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEADdGQ n7YAAAAbAQAAJwAAAAAAAAAAAAAAAAC3CQAAdGhlbWUvdGhlbWUvX3JlbHMvdGhlbWVNYW5hZ2Vy LnhtbC5yZWxzUEsFBgAAAAAFAAUAXQEAALIKAAAAAA== ------=_NextPart_01CCF15F.50C6BA50 Content-Location: file:///C:/2ED4188A/natjecaj_datoteke/colorschememapping.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01CCF15F.50C6BA50 Content-Location: file:///C:/2ED4188A/natjecaj_datoteke/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CCF15F.50C6BA50--